Ανακοίνωση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 
 
 
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
            www.patt.gov.gr
 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕ.Κ.Α. ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ
www.efthitipos.gr
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με τoΚέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης ΚΕ.Κ.Α. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»(Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη ωφελουμένων,μεσύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνου στοπλαίσιοτουΕθνικούΣτρατηγικούΠλαισίουΑναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.)γιατηνπρογραμματικήπερίοδο2007-2013.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο αριθμός θέσεων που προκύπτουν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα.
Περιφερειακή Ενότητα
Αριθμός Θέσεων ανά Συμπράττοντα Φορέα
Δυτικός Τομέας
Περιφέρεια Αττικής (225 άτομα)
 
Δήμος Αγίων Αναργύρων -Καματερού (90 άτομα)
 
Δήμος Αιγάλεω (90 άτομα)
 
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (88 άτομα)
 
Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου Φορέα www.efthitipos.gr, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.
 
Οιυποψήφιοιμπορούννααναζητήσουνταέντυπατωναιτήσεωνκαθώςκαιτις«ΟδηγίεςσυμπλήρωσηςαίτησηςσυμμετοχήςσεπρόγραμμαΚοινωφελούςΧαρακτήρα(ΚΟΧ)»:
α)στηνιστοσελίδατουΔικαιούχου(www. efthitipos.gr)
β)στηνιστοσελίδατουΕ.Π.«ΑνάπτυξηΑνθρώπινουΔυναμικού»(www.epanad.gov.gr)και
γ)στηνιστοσελίδατουΑ.Σ.Ε.Π.(www.asep.gr)ακολουθώνταςαπότηνκεντρικήσελίδατηδιαδρομή:ΈντυπααιτήσεωνΔιαγωνισμώνΦορέωνΚοινωφελήςΕργασία(ΚΟΧ).
 
Η υποβολή των αιτήσεων για την παραπάνω Πράξη θα γίνεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήστα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση Γούναρη και Θεοτόκη – Δημοτικό Στάδιο Καματερού Τ.Κ :134 51 Αγ. Ανάργυροι – Καματερό είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην ίδια ως άνω διεύθυνση (ωράριο υποβολής των αιτήσεων 10:00- 13:00).
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 20/6 έως τις 29/6 (πληροφορίες εντός της προκήρυξης)
 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2387677
 Ε- MAIL: info@efthitipos.gr
 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
 
 
 
 
                                        
 
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Share this post