ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 01.10.2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Με αριθμό 378
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
 
΄Εχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.
  2. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 & 6 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας, ορίστηκαν έξι (6) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τέσερις (4) με αντιμισθία από 1-1-2013.
  4. Την  02/2013 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσαμε υπεύθυνο τον κ. Δρόσο- Παππά και αναθέσαμε σε αυτόν τις αρμοδιότητες του  
 
 
 
                                              Αποφασίζουμε
 

Α. Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε τις ανατεθείσες αρμοδιότητες στον ορισθέντα, με την ανωτέρω απόφαση, Δημοτικό Συμβούλους της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Δρόσο –Παππά  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, με θητεία από 02.01.2013 μέχρι 31.08.2014 μεταβιβαζοντας σε αυτόν

 

1.     τις κατά τόπο παρακάτω αρμοδιότητες Ενότητα για τις οποίες θα έχει την εποπτεία και  ευθύνη και ειδικότερα:

§         Εγκαταλελειμμένων οχημάτων

§         ΕΡΓΟΣΕ

 
2. Την υπογραφή εγγράφων στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
     Ο ανωτέρω δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.
 
 
 
 

- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
 
- Από την παρούσα απόφαση δεν   προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

                                                             

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
                                                                       ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 
                            
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Οριζόμενο Δημοτικό Σύμβουλο

4. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

5. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

6. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

8. Διεύθυνση Περιβάλλοντος

9. Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεις

10. Αρχείο

 
 
 

Share this post