ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΤΠΑ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ιστοσελίδα www.agan.gov.gr
 
Αρ.Πρωτ. 43886/10-12-2014 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης με εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής», στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, σύμφωνα με την απόφαση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Μ.Ο.Δ. α.ε. (Α.Δ.Α.:Β4ΩΜ46ΨΧΨΤ-Ψ01), πρέπει να παρασχεθεί η υπηρεσία με τίτλο Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής και Διοικητικής υποστήριξης για τη διαχειριστική ολοκλήρωση έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013”.

Το αντικείμενο της τεχνικής και διοικητικής στήριξης είναι παροχή εξειδικευμένων (οικονομοτεχνικών, νομικών, λογιστικών κ.α), υπηρεσιών συντονισμού της οργάνωσης και διοίκησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Ο Δήμος, λόγω της ανάγκης επιτάχυνσης των διαδικασιών και λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή προσφοράς έως 23-12-2014.

Η ανάθεση των «Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Διοικητικής υποστήριξης για τη διαχειριστική ολοκλήρωση έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013» θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες του Α.Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Πληροφορίες:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61, Τ.Κ. 13561

ΤΗΛ. 2132023609
FAX 2102618738

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 

Μοιράσου την σελίδα