ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Άγιοι Ανάργυροι 25/10/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B’ ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡ.   46/2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικής Επιτροπής Β/άθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού»
 
            Στις 25 Οκτωβρίου τους έτους 2012 ημέρα Πέμπτη, στις 16:30μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού , ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής B΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων κ. Καμαρινόπουλου Σωτήριου, με αριθ. πρωτ. 289/25-10-12 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 , η Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου σε συνεδρίαση, με την παρουσία των κ.κ.:
 
1.      Σωτήριου Καμαρινόπουλου (Προέδρου)        
2.      Ζαλακούδη Ξύδη Ευγενία
3.      Μάρας Βασίλειος
4.      Κατεμής Γεώργιος (Γραμ/τέας)
5.      Λίτσας Πάναγιώτης
6.      Σπαθαριώτης Εμμανουήλ
7.      Καράλης Αντώνιος
8.      Βαραγγούλη Αναστασία
9.      θεοδωράκου-Λαλούση Γεωργία
 
      Αφού διαπιστώθηκε απαρτία παρόντες εννέα (9) μέλη, απόντες μόνο έξι (6) μέλη : (Τρίγκα Νίκη, Γεωργέλης Ελευθέριος Γαρατζιώτης Ιωάννης, Μπιλάλης Ιωάννης, Αποστολίδης Άγγελος , εκπρ/πος Μαθ/κής Κοιν/τας.), ο κ. Πρόεδρος αρχίζει τη συζήτηση του παρακάτω θέματος (4ο τακτικό θέμα):
 
ΘΕΜΑ:   «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»
 
Η Σχολική Επιτροπή
            άκουσε τον Πρόεδρό της που κήρυξε την έναρξη της 8ης Τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο τακτικό  Θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι,  ο κ. Αποστόλου Δημήτριος με το υπ.αρ.284/15-10-12 έγγραφο του γνωστοποιεί στην Σχολική Επιτροπή ότι αδυνατεί να συνεχίσει την μίσθωση του κυλικείου στο 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ για οικονομικούς λόγους και ορίζει ημέρα διακοπής την 31η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη του 2012.
       Αναθέτουμε επομένως στην επιτροπή αρμοδιότητας έκδοσης προκηρύξεων & αξιολόγησης προσφορών πλειοδοτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης κυλικείων της β΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου να ενεργήσει για προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του παραπάνω κυλικείου.
 
               Το Σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και μετά από διαλογική συζήτηση:
 
Αποφασίζει Ομόφωνα
 
Η Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Απόφαση ΥΠΠΔΒΜ ( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ.Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων
 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
 
Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ & ΣΗΤΕΙΑΣ 4-6 τηλ.: 2108542207/209), για έξι (6) χρόνια.
 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20% του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και 20/ 11/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο του Δ/ντή κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του 1ου ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ & ΣΗΤΕΙΑΣ 4-6 τηλ.: 2108542207/209).
Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 12,00΄ μ.μ.. στα γραφεία της σχολικής επιτροπής (Λ. Φυλής 52 Καματερό, 3ος όροφος τηλ. 2102313338 & 2132039950).
Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να απευθύνονται στη Σχολική Επιτροπή τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες από 9:30΄ π.μ. έως 13:30΄ μ.μ..
  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    …./2012.
 
          Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Πιστό Αντίγραφο
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
                                                                                         

Μοιράσου την σελίδα