ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ"

 

                                

ΕπιτυχήςΟλοκλήρωσητηςπράξηςμετίτλο

“ΤοπικόΣχέδιοΔράσηςγιατηνΚοινωνικήΈνταξηΕυάλωτωνΟμάδωνΑμεΑΔήμωνΙλίουκαιΑγίωνΑναργύρων-Καματερού”, ΕΣΠΑ 2007-2013

απότηνΑ.Σ. “ΕΡΓΑΞΙΑ”

 

ΜεεπιτυχίαπραγματοποιήθηκεστονΔήμοΑγίωνΑναργύρων-ΚαματερούτηνΔευτέρα 31/08/2015 ηεκδήλωσηγιατηνπαρουσίασητωνεπιτευχθέντωναποτελεσμάτωντηςΠράξηςΤοπικόΣχέδιοΔράσηςγιατηνΚοινωνικήΈνταξηΕυάλωτωνΟμάδωνΑμεΑΔήμωνΙλίουκαιΑγίωνΑναργύρων-ΚαματερούτοοποίουλοποιήθηκεαπότηνΑναπτυξιακήΣύμπραξη“ΕΡΓΑΞΙΑ”.

Τοέργοαπευθύνθηκεσεάτομαμεαναπηρία (ΑμεΑ) μεστόχοτηνεργασιακήκαικοινωνικήένταξήτουςμετηνπροώθησήτουςστηναπασχόληση. ΤαπολλαπλάοφέληαπότηνυλοποίησητουέργουπαρουσίασανστουςφορείςτηςΑναπτυξιακήςΣύμπραξης, στουςεκπροσώπουςτωνΟΤΑτηςΠεριοχήςΠαρέμβασης, στηνΕνδιάμεσηΔιαχεριστικήΑρχήτηςΠεριφέρειαςΑττικής, στουςτοπικούςεπιχειρηματικούςκαικοινωνικούςφορείς, στουςωφελούμενουςκαιστουςκατοίκουςπουπαρευρέθησαν, οΑντιδήμαρχοςΚοινωνικήςΠολιτικήςκαιΑλληλεγγύης, κοςΝικόλαοςΠαντελιάς, ηκαΚατσούδαΑικατερίνηαπότοΙ.Π.Α.Π. “ΗΘεοτόκος”, οκοςΓεώργιοςΚουκλάκηςαπότηνASSET Τεχνολογική, οκοςΣτυλιανόςΜάνοςΑνδρέαδηςαπότηνASSET Τεχνολογική.

Ακολούθησανομιλίεςαπόωφελουμένουςπουπαρουσίασαντηνεμπειρίατουςμέσααπότησυμμετοχήτουςστοενλόγωπρόγραμμα.

 

Τηνεσπερίδαπαρακολούθησεπλήθοςκόσμουδείχνονταςιδιαίτεροενδιαφέρον.

 

ΗΠράξηυλοποιείταιστοπλαίσιοτηςΔράσης 3:”Τοπικέςδράσειςκοινωνικήςένταξηςγιαευάλωτεςομάδες”τηςΚατηγορίαςΠαρέμβασης 1: Πρόληψηκαιαντιμετώπισητουκοινωνικούαποκλεισμούευπαθώνομάδωντουπληθυσμού”τουΘεματικούΆξοναΠροτεραιότητας 4: “Πλήρηςενσωμάτωσητουσυνόλουτουανθρώπινουδυναμικούσεμιακοινωνίαίσωνευκαιριών”, τουΕπιχειρησιακούΠρογράμματος“ΑνάπτυξηΑνθρώπινουΔυναμικού 2007-2013πουσυγχρηματοδοτείταιαπότοΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΤαμείο (ΕΚΤ).

 

Share this post