ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άγιοι Ανάργυροι 24 Ιαν. 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ:2094
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού έχοντας υπόψη
-         τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
-         τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 1093/Β/19-4-2004)
-         το υπ’ αρίθμ.Πρωτ: 74802/29.12.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιος αριθμ.55 της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ- Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ. 
 
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για οικονομικά θέματα του Δήμου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Α.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή Δημοτικών Επιχειρήσεων ΟΤΑ
 
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο προσωπικού του Δήμου εντός πέντε (5) ημερών της δημοσίευσης της παρούσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η πρόσληψη θα γίνει κατόπιν συνέντευξης και δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο.
                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
                     ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
 

Μοιράσου την σελίδα