Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 20/08/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

                                                                  Αρ.Πρωτ.: 30103

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών για το έτος 2014.

 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΦΕΚ 87/2010/τ.Α’).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «ΚώδικαςΚατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 6. Την με αρ. 230/2014 απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσής του από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Ρέππα για το διάστημα από 8.08.2014 έως
     23-8-2014.
 1. Την υπ’ αρ. 254/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών και δη την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, εκ των οποίων οκτώ (8) άτομα, κλάδου ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμων, τρία (3) άτομα, κλάδου ΥΕ Βοηθών μαγείρων και εννέα (9) άτομα, κλάδου ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014 (93/Α') με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα, κατά παρέκλιση των κείμενων διατάξεων περί αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών, να πραγματοποιηθούν προσλήψεις καθαρά εποχικού χαρακτήρα.
 3. Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας εγκριτική απόφαση της ΠΥΣ 33/2006 προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκήρυξης πρόσληψης του προαναφερόμενου προσωπικού οι οποίες με τη διαδικασία έγκρισης, δημοσίευσης, παραλαβής αιτήσεων και έκδοσης των αποτελεσμάτων για την πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού είναι χρονοβόρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι παιδικοί σταθμοί να λειτουργήσουν από 1/9/2014, κρίνεται επιβεβλημένη η πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με δίμηνη σύμβαση.
 4. Το υπ’ αρ. 41454/30377/21-7-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης, με το οποίο εγκρίνει την υπ’ αρ. 254/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων – Καματερού σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών, ως εξής:οκτώ (8) άτομα, κλάδου ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμων, τρία (3) άτομα, κλάδου ΥΕ Βοηθών μαγείρων και εννέα (9) άτομα, κλάδου ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας, , προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, την 1η Σεπτεμβρίου 2014, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του προγραμματισμού έτους 2014.
 5. Την με αρ.25432/4-07-2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών         Υπηρεσιών.
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση   των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου με τις εξής ειδικότητες , με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

 
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : οκτώ (08)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/88 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : τρία (03)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : εννέα (9)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 2527/97.

 
 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαμβάνονται.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής:

 
 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Απαιτούμενος τίτλος σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 5. Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 και 17 του υπαλληλικού Κώδικα : 
 
 
 

α)δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιασδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση     πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β)ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ)ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ)ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

 

5.Χωριστή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποίανα δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ως προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.   Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχοληθούν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (στη διεύθυνση Δημοκρατίας 61) συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης.

 
 
 
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας Δημοκρατίας 61 και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 20/08/2014 δηλαδή υποβολή αιτήσεων από 21/08/2014 μέχρι και 25/08/2014

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2023670 -2132023673-674).

 

                                                                           Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

                                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΥ   
 
 
 
        

                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Share this post