ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Ημερ.:29-5-2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ        Πρωτ.:18641
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων- Καματερού
Διακηρύσσει:
 
 

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) νέων περιπτέρων στις εξής θέσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
  1. 1 θέση στην πλατεία Αγίων Ακινδύνων
  2. 1 θέση στην πλατεία Ανοιχτής Αγκαλιάς (Σαλίγκαρος)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
  1. 1 θέση στην οδό Αττάλου και Ακροπόλεως (πάρκο Ειρήνης)

O Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αγίων Αναργύρων – Καματερού (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού Ι. Μέρλα 1 & Ηρ. Πολυτεχνείου στις 20 Ιουνίου  2013 και ώρα 1.00 μ.μ. Η Επιτροπή που θα διενεργήσει την δημοπρασία αποτελείται από τους: Μ. Παπαναγιωτάκη με αναπληρωτή τον Ι. Κουτελιέρη, Ι. Ελαιοτριβάρη με αναπληρωτή τον Ι. Ρέππα και Σ. Κατσιμάρδο με αναπληρωτή τον Ι. Παντελιά. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί φυσικών προσώπων, με την προϋπόθεση να μην οφείλουν και να μην έχουν καμία εκκρεμότητα με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού για οποιαδήποτε αιτία. Κάθε ενδιαφερόμενος, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, υποχρεώνεται να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας τετρακοσίων ογδόντα Ευρώ (480,00 €), ποσότο οποίο αντιστοιχεί στο10% του ετήσιου μισθώματος της αρχικής τιμής.

Την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από το Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού (Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι- Γρ. Καταστημάτων) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.
 
 
                                                                   ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
 

Share this post