Ρύθμιση οφειλών και προστίμων προς το Δήμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 23/9/2011                                                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.Υ.                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Ι. ΜΕΡΛΑ      
 
Α    Ν   Α    Κ    Ο    Ι    Ν    Ω    Σ    Η
 
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/16-6-11 & σύμφωνα με την με αριθ. 371/13-9-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
 
ρυθμίζεται η καταβολή οφειλών (βεβαιωμένων ή μη) και προστίμων,
(εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών),
 
·        που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1/9/2009 & μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (16/6/2011), εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το (30%) του συνόλου αυτών,
·        που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι 16/6/2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,
·        που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι 16/6/2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/2006 και έχει καταβληθεί το (30%) του διακανονισθέντος ποσού,
με εξόφληση
ü      εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του (15%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του (15%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, εξαιρουμένης της περίπτωσης χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ.
ü      με καταβολή της κύριας οφειλής, του (30%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε (20) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των (150) ευρώ.
ü      Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.
ü      Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.
Η παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση γίνεται μετά από υποβολή αίτησης, στην οποία δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής στο Δήμο μέχρι 13/12/2011 προς:
την ταμειακή υπηρεσία για τις βεβαιωμένες οφειλές
το τμήμα εσόδων για τις μη βεβαιωμένες οφειλές
                                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                                      
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Μοιράσου την σελίδα