Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου των Αγίων Αναργύρων

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Α.Α» (α.μ. 108/2021)

Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση-ανακατασκευή οδοστρωμάτων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Α.Α» (α.μ. 108/2021), προϋπολογισμού 2.500.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 182382) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:05

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ESPD REQUEST

 

 

Μοιράσου την σελίδα