Δεκέμβριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11659
  [id] => 5581
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1703109600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1703769769
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11659
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11659
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 54η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει σήμερα στις 21-12-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού  για την εκκαθάριση της δαπάνης επί της αγωγής του Κωνσταντίνου Φίλη του Δημητρίου,  κατά του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

2.   Αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023


Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων, για τα παραπάνω θέματα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-πέμπτη-21-δεκεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11659/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11659/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11630
  [id] => 5552
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1702591200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1702651122
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11630
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11630
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 53η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 19-12-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2024

2.    Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικαστικών Επιμελητών για το έτος 2024 για τις επιδόσεις των δικογράφων και εγγράφων του Δήμου

3.  Ορισμός συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων του Δήμου Αγίων  Αναργύρων- Καματερού για το έτος 2024

4.    Έγκριση  δικαιούχων  τροφίμων Χριστουγέννων και επικαιροποίηση αρχείου απόρων δημοτών 2023

5.  Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Νοεμβρίου 2023

6.     Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την εκκαθάριση της δαπάνης επί της αγωγής του Κωνσταντίνου Φίλη του Δημητρίου,  κατά του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-19-δεκεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11630/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11630/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11616
  [id] => 5538
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1701986400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1702042308
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11616
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11616
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 52η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 12-12-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έγκριση τιμολογίων πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023
2.  Είσπραξη Οφειλών μέσω Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-POS) & Ορισμός υπευθύνου για την υπογραφή σύμβασης
3.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και διαμόρφωσης για ενσωμάτωσης υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμάτων” (Α.Μ. 61/2017) συνολικής δαπάνης εργασιών  3.206.596,07€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4.  Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε  συμμετοχή στο 15 ο συνέδριο Ο.Τ.S. και έξοδα αερομεταφοράς στον τόπο του συνεδρίου
5.  Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για  κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης υπαλλήλου,  στην  Ουτρέχτη της Ολλανδίας,   για συμμετοχή στο Ετήσιο Τεχνικό Συνέδριο Υγιών Πόλεων
6. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για τις εναλλακτικές προτάσεις νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά την ματαίωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.003,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, Αρ. Μελέτης 66/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199132
7.   Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνηπου αφορά σε  πιστοποίηση γερανού
8.  Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε  έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων και ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού
9.  Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε  προμήθεια δίσκων αναλογικού ταχογράφου και  ρολών ψηφιακού ταχογράφου

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-12-δεκεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11616/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11616/oikonomiki_header.jpg )

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11614
  [id] => 5536
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1701900000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1701961878
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11614
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11614
  [article_title] => Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 51η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει σήμερα,  7-12-2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00, για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:


Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023

 

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης, για το χρηματοδοτούμενο έργο που αναγράφεται στην εισήγηση, είναι χρηματοδοτούμενο. Η μη έγκαιρη εκτέλεση ενεργειών (πρέπει να γίνουν ως 31-12-2023) συνιστά κίνδυνο μη λήψης της χρηματοδότησης και  επιβάρυνση των πόρων του Δήμου.

 

[custom_css] => [seo_url] => έκτακτη-συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-πέμπτη-7-δεκεμβρίου-2023-- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11614/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11614/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11601
  [id] => 5523
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1701381600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1701440206
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11601
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11601
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 50η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 5-12-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.   Εισήγηση για λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ IV» στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 102647/28-11-2023, του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» και δέσμευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αίτησης του Δημητρίου Σουσαμλή του Παναγιώτη εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014.

3.   Καθορισμός τέλους Πολιτικών Γάμων, για το έτος 2024
        
4.   Καθορισμός τελών για χρήση κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2024

5.   Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2024

6.   Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2024

7.   Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ευπαθών ομάδων για το 2024

8.   Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων  χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2024

9.   ΄Εγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού Δήμου ο.ε. 2022

10.  ΄Εγκριση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου, οικον.έτους 2024

11.  Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε α) μετακίνηση και β) ημερήσια αποζημίωση για τη συμμετοχή στην 4η συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του του προγράμματος Green Youth» στην πόλη Berlin της  Γερμανίας  από τις 7 έως και  10 Νοεμβρίου  2023

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-5-δεκεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11601/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11601/oikonomiki_header.jpg )

Νοέμβριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11592
  [id] => 5514
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1700776800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1700831280
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11592
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11592
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 49η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 28-11-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.   Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για πιστοποίηση γερανού

2.   ΄Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και του ΕΔΣΝΑ για τη διάθεση ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων με ισάριθμους φορτιστές

3.   Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2023

4.   Λήψη απόφασης περί εξωδίκου συμβιβασμού για την τμηματική καταβολή  για την εκκαθάριση της δαπάνης δυνάμει της υπ' αριθ.4706/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

5.   Λήψη απόφασης για έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού, για την ιδιοκτησία Σταυρούλας Τριάντη

6.   Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: “Χριστούγεννα 2023 στην πόλη μας” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της κάθε υπηρεσίας σε εταιρεία

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-28-νοεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11592/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11592/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11582
  [id] => 5504
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1700172000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1700222072
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11582
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11582
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 


  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 48η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 21-11-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.      Σύναψη σύμβασης για την υγειονομική διαχείριση της κολυμβητικής δεξαμενής του
Δήμου (Α.Μ. 127/2023)

2.  Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων πυροπροστασίας στους  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (A.M 119/2023)

3.    Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών, μηνός Οκτωβρίου 2023

4.       Λήψη απόφασης για την άσκηση Εφέσεως κατά της υπ’αρ.838/2023 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

5.       Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-21-νοεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11582/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11582/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11570
  [id] => 5492
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1699567200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1699625110
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11570
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11570
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 47η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 14-11-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης υπαλλήλου,   στην  Ουτρέχτη της Ολλανδίας,   για συμμετοχή στο Ετήσιο Τεχνικό Συνέδριο Υγιών Πόλεων

2.   Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου έτους  2023

3. Ανάκληση απόφασης Ο.Ε. 237/2023  για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για δαπάνη που αφορά  επισκευή -προμήθεια μοτέρ επαγγελματικού απορροφητήρα στα κεντρικά μαγειρεία του Α΄ΔΒΣ Καματερού από όπου σιτίζονται όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΕ Καματερού

4. Σύναψη Σύμβασης για τις Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Α.Α.Κ. (A.M. 128/2023)

5. Eισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για την εργασία   Εκδήλωση – Καλοκαιρινή γιορτή  για τα παιδιά  των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης  του Δήμου έτους 2023 -  ΑΜ 77/2023

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-14-νοεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11570/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11570/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11566
  [id] => 5488
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1699221600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1699255865
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11566
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11566
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 46η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 7-11-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Σύναψη Σύμβασης για τις εργασίες μονώσεων σε σχολεία και λοιπά κτίρια του Δήμου Α.Α.Κ.  (A.M. 123/2023)

2.   Σύναψη Σύμβασης για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών και λοιπών κτιρίων του Δήμου Α.Α.Κ.  (A.M. 126/2023)

3. Λήψη απόφασης για την άσκηση Εφέσεως κατά της υπ’αρ.1071/2023 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

4.  Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της Ιφιγένειας Τσιχλά , λόγω φθοράς του μοτοποδηλάτου της.

5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 37.501,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: “Χριστούγεννα 2023 στην πόλη μας”

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-7-νοεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11566/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11566/oikonomiki_header.jpg )

Οκτώβριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11556
  [id] => 5478
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1698354000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1698407139
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11556
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11556
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 45η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 31-10-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.   Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο     “Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων-Αθλητικών Εγκαταστάσεων” (Α.Μ. 130/2020), συνολικής δαπάνης εργασιών 37.434,55 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.    Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους 37,20 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0029 με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου ΑΑΚ, στην τελετή απονομής των βραβείων “ΟΤΑ ΑWARDS 2019-2023”

3.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων και ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

4.    Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών- Κατακύρωσης και ανάδειξης Οριστικού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.003,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, Αρ. Μελέτης 66/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199132.

5.    Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα GREEN YOUTH


6.     Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων και ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

7.       Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πιστοποίηση γερανού

8.     Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 37.372,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: “Χριστούγεννα 2023 στην πόλη μας”

9.   Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2023

10.        Αποδοχή δωρεάς ψυκτικών μονάδων

11.     α) ΄Εγκριση σχετικής δαπάνης μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης στο Ετήσιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας (WHO Annual Business Meeting: Health and Well-being for All) από 21 έως και 23 Νοεμβρίου 2023 , β) έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-31-οκτωβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11556/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11556/oikonomiki_header.jpg )