Μάρτιος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11184
  [id] => 5106
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1679608800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679666799
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11184
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11184
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 14η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 28-3-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Φεβρουαρίου 2023

2. Λήψη απόφασης περί μη ασκήσεως ένδικων μέσων κατά της υπ’αριθμ.2926/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

3.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού ύψους 4.017,60 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.0029 με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης υποψηφιότητας του Δήμου ΑΑΚ στη διοργάνωση βράβευσης ΟΤΑ με τίτλο "OTA AWARDS 2019-2023"

4. Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο

5. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στην Δ.Κ Καματερού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού (Α.Μ. 111/2017)», συνολικής δαπάνης εργασιών 1.490.146,33€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων (Α.Μ.90/2015)», συνολικής δαπάνης εργασιών 35.983,84€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 13.477,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση Θερινού Προγράμματος Camp 2023

8. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2023

9.   Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε έκδοση κάρτας καυσαερίων και ΚΤΕΟ και έξοδα προμήθειας τράπεζας

10. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου με τίτλο: “Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ” και αποδοχή της Α.Μ. 39/2023

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-28-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11184/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11184/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11157
  [id] => 5079
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1679004000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679060567
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11157
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11157
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 13η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 22-3-2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
1.    ΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου μας, για τη διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής έτους 2023 και ορισμός υπολόγου διαχειριστή

2.     Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε ανανέωση μίσθωσης ταχυδρομικής θυρίδας στα ΕΛΤΑ

3.    ΄Εγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς της Α.Μ. 19/2023 “Προμήθεια τροφίμων”

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τετάρτη-22-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11157/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11157/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11150
  [id] => 5072
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1678399200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1678454474
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11150
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11150
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 12η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 14-3-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση Πρακτικού (3) Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Α.Α.Κ.» ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, , Αρ. Μελέτης 92/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 173688.

2.  Διαγραφή χρέους από βεβαιωτικούς Καταλόγους της κ. Αδάμου Ευανθίας

3. Σύσταση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού και ορισμός υπόλογου της πάγιας προκαταβολής

4. Έγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης α) Δικαιολογητικών  και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών β) Βαθμολόγησης Οικονομικών  Προσφορών και γ) Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Προμήθειας  με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγ. Ανάργυρων - Καματερού» ενδεικτικού προϋ-πολογισμού 299.925,00€ πλέον  Φ.Π.Α.24% , Αρ. Μελέτης 1/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180640

5. Λύση Σύμβασης Έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ_ Α.Μ. 26 / 2019

6.    Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαπραγμάτευσης, και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των νηπίων και βρεφών που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την προμήθεια ειδών διαβίωσης  προς τους άπορους δημότες – κατοίκους μέσω Κοινωνικής Υπηρεσίας  για το Πάσχα 2023 και για παροχή μέσων ατομικής προστασίας – παροχή γάλακτος στους δικαιούχους   εργαζόμενους  του Δήμου, έως ότου  τελειώσουν οι διαδικασίες  υλοποίησης της ΑΜ 472022  μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός), στην οποία περιλαμβάνεται η προμήθεια .

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-14-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11150/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11150/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11133
  [id] => 5055
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1678053600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1678122714
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => N
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11133
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11133
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] =>  
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 11η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 7-3-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος, της ημερήσιας διάταξης:


Λήψη απόφασης περί έγκρισης της από  7-12-2022 ανταίτησης που άσκησε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

Το επείγον του θέματος, συνίσταται  στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης, σχετικά με το παραπάνω θέμα, μέχρι και την 7-3-2023, ύστερα από υπόδειξη της Εισηγήτριας του 2ου Δημόσιου Τμήματος Εφετείου Αθηνών. Στην περίπτωση που δεν την προσκομίσουμε εγκαίρως, θα μας απορρίψει το δικαστήριο. 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-7-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11133/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11133/oikonomiki_header.jpg )

Φεβρουάριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11122
  [id] => 5044
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1677189600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1677240581
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα, Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11122
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11122
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 10η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 28-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.    Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

2.     Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων
        λογαριασμών, μηνός Ιανουαρίου 2023

3.     ΄Ανοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, για εξυπηρέτηση της Δ/νσης Πολιτισμού –
        Αθλητισμού, προμήθεια τερματικού μηχανήματος POS και ορισμός χρήστη περιορισμένης
         πρόσβασης στο Web Banking

4.     Κλείσιμο ανενεργού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, στη EUROBANK

5.      ΄Εγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης: 1) Δικαιολογητικών-Τεχνικών
          Προσφορών και 2) Οικονομικών Προσφορών της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
          ηλεκτρολογικού υλικού” ενδ.προϋπ/σμού 225.337,26 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, αρ. Μελ.
          139/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 178501

6.       Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση
          του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων
          Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2023

7.       Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Αικατερίνης ή Κατίνας συζ. Γεωργίου Ψαθά,
          το γένος Μανούσου και Μαρίας Μαυρόγιαννη εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος, για
          την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στην ισχύουσα αντικειμενική αξία
          της Δημ.Κοιν.Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014
   
8.        Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε συμμετοχή
          υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο    

9.        Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023    

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-28-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11122/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11122/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11110
  [id] => 5032
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1676844000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1676890636
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11110
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11110
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 9η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 21-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση του Χρήστου Καματερού, λόγω φθοράς του  οχήματός του
2.   Λήψη απόφασης α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της  Καλλιόπης Κουτσιάρα , λόγω φθοράς του οχήματός της
3.  Λήψη απόφασης περί α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της Μαρίας Μιχοπούλου, λόγω φθοράς του οχήματός της

4.  Λήψη απόφασης περί α) περί εξειδίκευσης πίστωσης του κωδικού Κ.Α. 00.6495.0013 του Προϋπολογισμού του Οικονομικού ΄Ετους 2023 με τίτλο: «Αποζημίωση σε θιγόμενους από υπαιτιότητα του Δήμου» και β) Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και δέσμευσης πίστωσης για την σύναψη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της Αθηνάς Τσιούμα, λόγω φθοράς του οχήματός της

5.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο   Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων (Α.Μ. 57/2019) »,  συνολικής δαπάνης εργασιών 52.261,92 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σύνδεση φωτοβολταϊκών σωμάτων  και αγορά φωτοβολταϊκού μετρητή επί της οδού Γ. Παπανδρέου & Αγαμέμνωνος  στην ΔΚ Αγίων Αναργύρων ,υπογραφή σύμβασης υδροληψίας επί της οδού Ναυαρίνου 11, και υποβολή δύο αιτημάτων υδροληψιών πλατειών επί των οδών Γληνού 13 και Καστρίου 13 στην ΔΚ Καματερού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

7.  Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Κατασκευή – Συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων στο Γεροβουνό" (Α.Μ. 26/2021)

8.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 20 περί χρονικής παράτασης και ενεργοποίηση προαίρεσης (option) της με αριθ. πρωτ. 17279/31-08-2021 σύμβασης για την Προμήθεια ανταλλακτικών για οχήματα άνω των 3.5tn  και Μ.Ε & για οχήματα κάτω των 3,5tn,  με  Αριθ. Μελέτης 47/2020 και  Αριθ. Διακήρυξης 20158/19-09-2020.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-21-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11110/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11110/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11097
  [id] => 5019
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1675980000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1676035065
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11097
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11097
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 8η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 14-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2022

2. Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Υπηρεσίας  με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ..» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α. 24%, Αρ. Μελέτης 116/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176206
 

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-14-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11097/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11097/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11079
  [id] => 5001
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1675375200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1675429861
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11079
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11079
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 7η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 7-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για την Διαχείριση  Ενταλμάτων Προπληρωμής  που αφορά δαπάνες της Τεχνικής Υπηρεσίας και ορισμός υπολόγου διαχειριστή έτους 2023

2.     Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού

3.     Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά πληρωμή ασφαλιστήριου συμβολαίου του οχήματος ΚΤΥ 2026, που περιήλθε στο Δήμο έπειτα από δωρεά

4.     Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για δαπάνη που αφορά σε ανανέωση μίσθωσης ταχυδρομικής θυρίδας στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ  Αγίων Αναργύρων

5.     Διαπίστωση επάρκειας επανορθωτικών μέτρων οικονομικού φορέα στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Ανακατασκευή της οδού Κ. Παλαμά της Δ.Κ. Καματερού με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και προσβασιμότητα” (Α.Μ. 135/2020)

6.   Αποδοχή χορηγίας διαφόρων ειδών τροφίμων, στο πλαίσιο του εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας, που θα συνδιοργανώσει ο Δήμος μας με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ιλίου

                        

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-7-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11079/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11079/oikonomiki_header.jpg )

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11071
  [id] => 4993
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1675202400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1675320763
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11071
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11071
  [article_title] => Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 6η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 2-2-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 , για συζήτηση του παρακάτω, μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 37.197,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την υπηρεσία: Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης: “Καρναβάλι Αγίων Αναργύρων-Καματερού 2023”

Το επείγον της συνεδρίασης συνίσταται, στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να προβούν έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου, μιας και ο προϋπολογισμός του Δήμου μας εγκρίθηκε πριν δύο μέρες.

 

[custom_css] => [seo_url] => έκτακτη-συνεδρίαση-της-οικονομικής-επιτροπής-την-πέμπτη-2-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11071/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11071/oikonomiki_header.jpg )

Ιανουάριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11067
  [id] => 4989
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1674770400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1674826308
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11067
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11067
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 5η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 31-1-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου έτους  2022

2. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Δεκεμβρίου 2022.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-31-ιανουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11067/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11067/oikonomiki_header.jpg )