Ιανουάριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11067
  [id] => 4989
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1674770400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1674826308
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11067
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11067
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 5η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 31-1-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου έτους  2022

2. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Δεκεμβρίου 2022.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-31-ιανουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11067/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11067/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11053
  [id] => 4975
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1674165600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1674220962
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11053
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11053
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 4η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 24-1-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Αποδοχή δωρεάς καθισμάτων από την Eurobank A.E. προς το Δήμο μας

2.  Έγκριση αιτήματος θεραπείας της εταιρείας «ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» για παράταση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Α.Α.Κ.» ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, , Αρ. Μελέτης 92/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 173688

3. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2023.

4. Ακύρωση της 02/2023 (ΑΔΑ :ΨΦΚ3Ω62 - Ξ6Ρ) με τίτλο, Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 43972/01.07.2022 του Υπ. Εσωτερικών
5. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 43972/01.07.2022 του Υπ. Εσωτερικών
6. Συγκρότηση επιτροπών επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού του Π.Δ. 524/1980 για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου με μορφή αντιτίμου μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων και χορευτών – χορογράφων

7. Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου ( ΚΔΑΠ)

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-24-ιανουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11053/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11053/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11042
  [id] => 4964
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1673560800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1673854323
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11042
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11042
  [article_title] => Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 2η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 17-1-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή δωρεάς από την Eurobank A.E. προς το Δήμο μας (ηλεκτρονικός εξοπλισμός και έπιπλα)

2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε ασφάλιση οχήματος του  Δήμου  Αγίων Αναργύρων- Καματερού, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου έπειτα από δωρεά

3.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε ασφάλιση οχήματος του  Δήμου  Αγίων Αναργύρων- Καματερού, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου έπειτα από δωρεά

4. Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Υπηρεσίας  με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ..» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α.24% , Αρ. Μελέτης 116/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176206

5. ΄Εγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης: α) Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών και β) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση στάσεων στο Δ.Α.Α.Κ.”, ενδ.προϋπ/σμού 97.340,00 € συμπερ. Του Φ.Π.Α. 24%, αρ.μελ. 92/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ  173688

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ.Α.Α.», Α.Μ. 108/2021

7.  Λήψη απόφασης για σύναψη μισθωτικής σύμβασης  για το ακίνητο  επί της Λ. Φυλής αρ. 26,  ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-της-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-17-ιανουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11042/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11042/oikonomiki_header.jpg )

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11040
  [id] => 4962
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1673560800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1673601981
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή, Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11040
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11040
  [article_title] => Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 2η (έκτακτη)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει σήμερα 13-1-2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 , για συζήτηση του παρακάτω, μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” και Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Α.Π. 43972/01.07.2022 του Υπ. Εσωτερικών

 Το επείγον της έκτακτης αυτής συνεδρίασης, συνίσταται στο ότι είναι επιβεβλημένη να γίνει αυτή η συνεδρίαση σήμερα 13-1-2023, διότι την Δευτέρα 16-1-2023, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Ταμείου Ανάκαμψης και πρέπει να εισαχθεί σε αυτή του τη συνεδρίαση, το παραπάνω θέμα, προκειμένου να υποβληθεί η διορθωμένη πρόταση (σύμφωνα με την 1η τροποποίησή τους)

 

 

 

[custom_css] => [seo_url] => έκτακτη-συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-παρασκευή-13-ιανουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11040/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11040/oikonomiki_header.jpg )

Δεκέμβριος 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 11025
  [id] => 4947
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1672264800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1672382448
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11025
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11025
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 58η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 29 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 , για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διενέργειας της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” (υπ’ αριθμ. 143/2022 Μελέτης) - ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση του ταυτάριθμου πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της προμήθειας σε εταιρείες.

Το επείγον του θέματος, συνίσταται στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την εκτέλεση της παραπάνω Προμήθειας (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΟΥ ΟΕ 2022).

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-πέμπτη-29-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11025/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11025/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 11019
  [id] => 4941
  [author] => 
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1671746400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1671793840
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11019
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11019
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 57η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 28 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1)    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Α.Μ. 60/2019)», συνολικής δαπάνης εργασιών 107.234,94€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2)     Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Α.Μ. 195/2017)», συνολικής δαπάνης εργασιών 152.736,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3)     Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων  λογαριασμών μηνός Νοεμβρίου 2022


4)    ΄Εγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού” (Α.Μ. 139/2022)

5)    ΄Εγκριση Πρακτικού (3) Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης με τίτλο: “Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων για τη δημιουργία ή / και αναβάθμιση στάσεων στο Δ.Α.Α.Κ.” ενδεικτ.προϋπ/σμού 97.340,00 € συμπερ. Του Φ.Π.Α. 24%, αρ. Μελ. 92/2021 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 173688

6)   ΄Εγκριση Πρακτικού (3) αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης οριστικού μειοδότη, για τις Ομάδες: ΟΜΑΔΑ Β1, ΟΜΑΔΑ Β2, ΟΜΑΔΑ Β3, της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών διάρκειας 24 μηνών (2022-2024)” ενδ.προϋπ/σμού 945.553,40 € πλέον ΦΠΑ 24% και πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 194.368,02 €, πλέον ΦΠΑ 24%, αρ. Μελ. 15/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 171785

7)  Απαλλαγή ορισμένης υπόλογου υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε τρεις νέες παροχές επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 61 , τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων και δύο φωτιστικών στήλων επί της οδού Μπότσαρη, τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί της οδού Ξυλούρη και ενός φωτιστικού σώματος επί της οδού Αυξεντίου και μετατόπιση κολώνας επί της οδού Σωκράτους  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

8)    Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2023

    
9)     Ορισμός συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων του Δήμου Αγίων  Αναργύρων- Καματερού για το έτος 2023


10)      Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικαστικών Επιμελητών για το έτος 2023 για τις επιδόσεις των δικογράφων και εγγράφων του Δήμο


11)  Λήψη απόφασης για την έγκριση ασκήσεως Εφέσεως κατά της υπ’ αρ. 11/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου

12)   Λήψη απόφασης περί ασκήσεως Εφέσεως κατά της υπ’αρ.19/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιλίου.

13)      Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο : “Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού & Συστήματος Προτεραιότητας για τα 3 ΚΕΠ του Δήμου ”

14)    Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Κατασκευή – Συμπλήρωση του δικτύου ομβρίων στο Γεροβουνό" (Α.Μ. 26/2021)

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τετάρτη-28-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11019/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11019/oikonomiki_header.jpg )

Περίληψη Απολογισμού 2021 του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

...

Array
(
  [articleid] => 11028
  [id] => 4950
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1671141600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1672383670
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11028
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11028
  [article_title] => Περίληψη Απολογισμού 2021 του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => logo_agankam.png
  [article_image] => logo_agankam.png
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

[custom_css] => [seo_url] => περίληψη-απολογισμού-2021-του-δήμου-αγίων-αναργύρων-καματερού [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11028/logo_agankam.png [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11028/logo_agankam.png )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 11010
  [id] => 4932
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1671141600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1671440530
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11010
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11010
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 56η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 20 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικον.έτος 2023 του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 7261/22-2-2013 και τις διατάξεις του αρ. 202 του Ν. 4555/2018

2)  ΄Εγκριση χρονικής παράτασης έργου, με τίτλο: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων” Α.Μ. 04/2020

3)   Εξειδίκευση πίστωσης ποσού, για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

4)   Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας α) Στέργιου Συμεωνίδη και β) Δήμητρας Κουλουρά στο ΟΤ 878 στην Δ Κ Καματερού με παρακατάθεση του ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

5)   Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 62 περί χρονικής παράτασης της με αριθ. πρωτ. 14812/30-06-22 σύμβασης

6)  ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλ.Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και τοιχείων αντιστήριξης στην οδό Σωκράτους στη Δ.Κ.Κ.” Α.Μ.38/2022

7)   Αποδοχή δήλωσης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», με Α.Μ. 31/2019

8)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022

9)  Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία για το Οικονομικό Έτος 2023

10) Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, έτους 2023

11)  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής γενικών εργασιών, έτους 2023

12)   Συγκρότηση Επιτροπής  αξιολόγησης διαγωνισμών που εκτελούνται με ηλεκτρονικό τρόπο  μέσω του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση κατόπιν άγονου διαγωνισμού , έτους 2023

13)   Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, έτους 2023

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-20-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11010/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11010/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10995
  [id] => 4917
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1670536800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1670591187
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10995
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10995
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 55η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 13 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης οχημάτων – μηχ. Έργου του Δήμου μας (έτους 2023)


2. Αποδοχή  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Περίφραξη παιδικών χαρών και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χώρων του Δήμου” Α.Μ. 209/2018


3. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τη διοργάνωση εκδήλωσης Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας με παιδιά δημοτών & κατοίκων μας από τον Δήμαρχο  του Δήμου,  για  το έτος 2023” ΑΜ 170/2022

4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε τρείς νέες παροχές επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 61 , τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων και δύο φωτιστικών στήλων επί της οδού Μπότσαρη, τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί της οδού Ξυλούρη και ενός φωτιστικού σώματος επί της οδού Αυξεντίου και μετατόπιση κολώνας επί της οδού Σωκράτους  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

5.  Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε δαπάνη για έξοδα μεταβίβασης οχήματος που έγινε δωρεά στον Δήμο

6. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Αδράσκελα στα Ο.Τ. 123ΑΔ και ΚΧ 123Β της Δ.Κ. Καματερού

7. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Αδράσκελα στα Ο.Τ. 123ΑΔ και ΚΧ 123Β της Δ.Κ. Καματερού

8. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Παναγιώτη Λυκομήτρου στο Ο.Τ. 346 της Δ.Κ. Καματερού.

9. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας Δήμητρας Καμπόλη και Κλειώς Παππού στο Ο.Τ.  661 της Δ.Κ. Καματερού

10.  Απαλλαγή υπολόγων από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε κάλυψη δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων  στο εξωτερικό,  για συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο υγιών πόλεων

11.  Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση Xριστουγεννιάτικης Γιορτής για τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα   στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ( ΚΔΑΠ ) του Δήμου    έτους  2022 - ΑΜ  155/2022

12.  Ανανέωση της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)»

13.   Έγκριση του 4ου Πρακτικού Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.), της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό, Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» (A.M.125/2021) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-13-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10995/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10995/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10987
  [id] => 4909
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1669932000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669989874
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10987
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10987
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 54η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 6 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022

2. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, που αφορά σε δαπάνη για έλεγχο κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου

3. ΄Εγκριση δαπάνης, που αφορά πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, για συμμετοχή της ομάδας έργου, σε προγραμματισμένη δράση, που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS   

4. Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Έργα ΑΠΕ και Ενεργειακή Αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στη ΔΚΑΑ” (2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων), Α.Μ. 150/2021

5. Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης  Δικαιολογητικών και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Υπηρεσίας  με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ..» ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α. 24% , Αρ. Μελέτης 116/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176206

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του  από 9-9-2022 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας  και την εκδίκαση της ένστασης με αρ.πρωτ. 19798/12-9-2-22, για την εκμίσθωση των δημοτικών κινηματογραφικών αιθουσών «ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ» και «ΟΝΑΡ»

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-6-δεκεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10987/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10987/oikonomiki_header.jpg )