Μάρτιος 2023

Ενημέρωση για τον 6ο φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης

Φιλανθρωπικός Αγώνας Δρόμου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης την 1η Απριλίου 2023 και ώρα 16.30 μ.μ. ...

Array
(
  [articleid] => 11198
  [id] => 5120
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 9
  [timestamp] => 1680037200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680086339
  [event_date] => 1680355800
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11198
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11198
  [article_title] => Ενημέρωση για τον 6ο φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 12.jpg
  [article_image] => 12.jpg
  [short_description] => 

Φιλανθρωπικός Αγώνας Δρόμου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης την 1η Απριλίου 2023 και ώρα 16.30 μ.μ.

[long_description] =>

[custom_css] => [seo_url] => ενημέρωση-για-τον-6ο-φιλανθρωπικό-αγώνα-δρόμου-στο-μητροπολιτικό-πάρκο-αντώνης-τρίτσης [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11198/12.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11198/12.jpg )

Ανοιχτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων

...

Array
(
  [articleid] => 11197
  [id] => 5119
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1680037200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680085317
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11197
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11197
  [article_title] =>  Ανοιχτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι
        Ανοιχτό Επαναληπτικό - Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Αγ.Αναργύρων (Σύρου & Παπάγου 1, Αγ. Ανάργυροι,  τηλ.: 210-2612111 & 210-2691838 φαξ), για εννέα  (9) χρόνια. (ΚΥΑ αρ.64321/Δ4/16.05/2008 (ΦΕΚ1003/30-05-2008 τεύχος Β')  όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016).
 Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
 α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.(φωτ/πια ταυτ/τας)
 β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή και  βεβαίωση περί μη οφειλής μισθωμάτων   από την εκμετάλλευση του αντίστοιχου σχολικού κυλικείου .
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
θ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή . (20 % του ετήσιου μισθώματος καταβάλλεται από τον τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης . Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής α΄θμιας Εκπαίδευσης.)
ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογενείας,
ια) πιστοποιητικό ΕΦΕΤ
ιβ) ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό από τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι και τη ΔΕΥΤΕΡΑ  24/04/2023 και ώρα 11:00π.μ., στο γραφείο της Ββάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (Βας. Γεωργίου Β΄14 - Καματερό ΤΚ 13451 τηλ.: 2132039953).

Προσοχή η έναρξη της διαδικασίας του πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι στις 11:01πμ στις 24/04/2023 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης, Βας. Γεωργίου Β΄14, Καματερό.
Η αποσφράγιση  των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού την ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2023 και ώρα 11:30π.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ( Βας. Γεωργίου Β΄14)  Καματερό,  τηλ.  2132039953).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

[custom_css] => [seo_url] => --ανοιχτός-επαναληπτικός-πλειοδοτικός-διαγωνισμός-με-ενσφράγιστες-προσφορές-για-την-εκμίσθωση-κυλικείου-του-1ου-γενικού-λυκείου-αγίων-αναργύρων- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11197/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11197/prokirixi.jpg )

Μπαλέτο την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα

Αναμνήσεις και συγκινήσεις με τη χοροχρονομηχανή του Μπαλέτου την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ. Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Μαρία-Ελενα» ...

Array
(
  [articleid] => 11195
  [id] => 5117
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 9
  [timestamp] => 1680037200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680082586
  [event_date] => 1680426000
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11195
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11195
  [article_title] => Μπαλέτο την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 88.jpg
  [article_image] => 88.jpg
  [short_description] => 

Αναμνήσεις και συγκινήσεις με τη χοροχρονομηχανή του Μπαλέτου την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ.

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Μαρία-Ελενα»

[long_description] =>

[custom_css] => [seo_url] => μπαλέτο-την-κυριακή-2-απριλίου-2023-στο-κέντρο-τέχνης-και-πολιτισμού-μαρία-έλενα [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11195/88.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11195/88.jpg )

Η ζωή είναι ωραία τον Απρίλιο του 2023 στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

...

Array
(
  [articleid] => 11193
  [id] => 5115
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 1
  [timestamp] => 1679950800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680016686
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 2
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11193
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11193
  [article_title] => Η ζωή είναι ωραία τον Απρίλιο του 2023 στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 1.jpg
  [article_image] => 1.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Η «Ζωή είναι Ωραία» μετά από ένα... διάλειμμα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού επιστρέφει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού συνεχίζει το πρόγραμμα «Η ζωή είναι ωραία», ένα πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις Τέχνης, Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας, υλοποιώντας το όραμα του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρου Τσίρμπα.

Το Πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να δώσει στις δημότισσες και τους δημότες των Αγίων Αναργύρων - Καματερού μια ευκαιρία, για να ξεφύγουν από τη δύσκολη καθημερινότητα και να ανακαλύψουν ξανά τη χαρά της επαφής με την Τέχνη, τη Γνώση και τους συνδημότες τους.

Η ζωή είναι ωραία» απευθύνεται στους δημότες μας όλων των ηλικιών.

Είναι μία εναλλακτική πρόταση που στόχο έχει να δείξει σε όλους μας ότι η ζωή είναι πραγματικά ωραία με δράσεις που μας βοηθάνε να ξεφεύγουμε από τη δύσκολη πολλές φορές καθημερινότητα.


Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας δήλωσε για το «Η Ζωή είναι ωραία»: «Η ζωή είναι ωραία στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Τομ πρόγραμμα αυτό δίνει σε όλους τους δημότες μας την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να ανακαλύψουν ξανά τη χαρά της επαφής με την Τέχνη, και το συνάνθρωπο».

Στόχος των δράσεων είναι η καλλιέργεια του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, παράλληλα με τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση.

Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, μουσικών συναυλιών, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτικές εκδρομές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές δράσεις, εξορμήσεις στη φύση, διαλέξεις και επιμορφωτικά σεμινάρια – εργαστήρια, οργανώνονται από τον Δήμο και προσφέρονται στο κοινό με δωρεάν μεταφορά και μειωμένες τιμές, προσιτές σε όλους.

Η μεταφορά θα γίνεται ΔΩΡΕΑΝ με το πούλμαν του Δήμου από το χώρο του νέου Δημαρχείου Αγίων Αναργύρων. Προσοχή, πρέπει να γίνεται έγκαιρη κράτηση, γιατί οι θέσεις είναι αυστηρά περιορισμένες.

Το πρόγραμμα ξεκινάει με τη θεατρική παράσταση «Μαθήματα κωμωδίας» στο Θέατρο Παλλάς στις 20.00 και ολοκληρώνεται το Σάββατο 29 Απριλίου με την περιήγηση στην οινότρια γη και στο Κτήμα Λαζαρίδη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 2132023658 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 12.00-15.00.

[custom_css] => [seo_url] => η-ζωή-είναι-ωραία-τον-απρίλιο-του-2023-στον-δήμο-αγίων-αναργύρων-καματερού [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11193/1.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11193/1.jpg )

Τρία υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων έλαβε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού

...

Array
(
  [articleid] => 11192
  [id] => 5114
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 
  [timestamp] => 1679950800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680004319
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 1
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11192
  [image_carousel] => pages/page_11192
  [visible] => 1
  [article_id] => 11192
  [article_title] => Τρία υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων έλαβε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 1.jpg
  [article_image] => 1.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 παρέλαβε τρία σύγχρονα απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων και 920 καφέ κάδους βιοαποβλήτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διανέμει στους Δήμους με κονδύλια που αντλεί από ευρωπαϊκά κυρίως προγράμματα, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους Δήμους και τους πολίτες τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας δήλωσε κατά την τελετή παράδοσης των απορριμματοφόρων:  «Ένα από τα πρώτα στοιχήματα που θέσαμε από την αρχή της θητείας μας και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη ήταν η διαχείριση των βιοαποβλήτων και η ανακύκλωση. Η Περιφέρεια Αττικής σταθερά τα τελευταία χρόνια μας προμηθεύει με τον κατάλληλο εξοπλισμό, με  υπόγειους κάδους, κάδους ανακύκλωσης με αποκορύφωμα τα τρία απορριμματοφόρα σήμερα».
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Σήμερα συνεχίζεται η προσπάθεια για την πράσινη Αττική σε ένα Δήμο που έχει δείξει ότι περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύει την πολιτική της πράσινης περιφέρειας στους κατοίκους της».
Υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Κόκκαλη και την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Ανδρέα Λεωτσάκου, των Αντιδημάρχων Γιώργου Νταούτη, Αγγελικής Καΐση και Σπύρου Κοτσίνη,παραδόθηκε ο εξοπλισμός.
Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί τους πολίτες που στηρίζουν με την ενεργή τους συμμετοχή τη μεγάλη αυτή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ακόμα πιο πράσινου Δήμου.

https://www.youtube.com/watch?v=xwSYqgDTkW0

[custom_css] => [seo_url] => τρία-υπερσύγχρονα-απορριμματοφόρα-βιοαποβλήτων-έλαβε-ο-δήμος-αγίων-αναργύρων-καματερού [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11192/1.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11192/1.jpg )

Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στην Ώρα της Γης

...

Array
(
  [articleid] => 11189
  [id] => 5111
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 1
  [timestamp] => 1679950800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679997481
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11189
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11189
  [article_title] => Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού στην Ώρα της Γης
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 2.jpg
  [article_image] => 2.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού συμμετείχε συμβολικά στην «Ώρα της Γης» το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 από τις 20:30 έως και τις 21:30, όταν έκλεισε τα φώτα του Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» για μια ώρα.

Η «Ώρα της Γης» είναι ένα ετήσιο γεγονός που πραγματοποιείται σε 180 χώρες σε όλο τον κόσμο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Προστασίας της Φύσης(WWF) με σκοπό να εκφραστεί η συμμετοχή των οργανισμών και ατόμων στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και να εκδηλωθεί η στήριξη για την προστασία του περιβάλλοντος.

[custom_css] => [seo_url] => συμμετοχή-του-δήμου-αγίων-αναργύρων-καματερού-στην-ώρα-της-γης [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11189/2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11189/2.jpg )

Στις 29 Μαρτίου 2023 η επόμενη διάλεξη του ΕΔΑΠ Αγίων Αναργύρων Καματερού

...

Array
(
  [articleid] => 11188
  [id] => 5110
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 1
  [timestamp] => 1679950800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679982611
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 4
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11188
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11188
  [article_title] => Στις 29 Μαρτίου 2023 η επόμενη διάλεξη του ΕΔΑΠ Αγίων Αναργύρων Καματερού
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023.png
  [article_image] => 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023.png
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Την Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 7η διάλεξη του Εαρινού Κύκλου σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αναργύρων (Αγ. Αναργύρων 45, τκ 13561).

Εισηγητής θα είναι ο κ. Σταλίκας Αναστάσιος, καθηγητής Ph.D, πρόεδρος τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας, ο οποίος θα παραθέσει διάλεξη με θέμα: «Εισαγωγή στην θετική ψυχολογία».

Ο Αναστάσιος Σταλίκας είναι Καθηγητής Ψυχολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έχει διδάξει σε πληθώρα πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας του Concordia University, Montréal. Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ottawa, Canada. Είναι Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου της Ottawa. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Θετικής Ψυχολογίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκπαιδευτής, coach, κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής.

Ερευνητικός του στόχος είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι «ανθίζουν» ψυχικά μέσω της εφαρμογής των δυνατών σημείων του χαρακτήρα τους, της βίωσης θετικών συναισθημάτων, της εύρεσης νοήματος στη ζωή και της ανάπτυξης της ψυχολογικής τους ανθεκτικότητας. Επιπλέον, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, στην κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων και τη μεθοδολογία της έρευνας. Είναι συγγραφέας 10 βιβλίων, περισσότερων από 60 κεφαλαίων σε βιβλία και 200 άρθρων και εισηγήσεων στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα τελευταία 25 χρόνια υλοποιεί εργαστήρια, βιωματικά σεμινάρια και ομιλίες σε εταιρείες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική με στόχο την αναγνώριση, ανάπτυξη και εφαρμογή των θετικών χαρακτηριστικών των στελεχών τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, την ενίσχυση του εταιρικού οράματος και το χτίσιμο μιας θετικής οργανωσιακής κουλτούρας.  

Οι Unilever, PepsiCo, Loreal, P&G, Interamerican, 3M, AIG, Singular Logic, Procter & Gamble, ING, Sanofi, Shell, Leroy Merlin, My Market, Υπουργείο Εργασίας Κύπρου, Mondelez και Ελληνικά Πετρέλαια είναι μόνο κάποιοι από τους οργανισμούς, στους οποίους ο Δρ. Σταλίκας μεταλαμπάδευσε, εκπαίδευσε, επικοινώνησε και συγκινήθηκε παρατηρώντας τη θετική αλλαγή να επιτυγχάνεται τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και ομαδικό, καθώς ο στόχος του ίδιου όσο και των εργοδοτών για αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία και της αποδοτικότητάς τους επετεύχθη.

Τα μότο της ζωής και της εργασίας του είναι «First we take Manhattan, then we take Berlin» και «Προκαλέστε τη Θετικότητα, Προσκαλέστε τη Θετικότητα».

[custom_css] => [seo_url] => στις-29-μαρτίου-2023-η-επόμενη-διάλεξη-του-εδαπ-αγίων-αναργύρων-καματερού [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11188/29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023.png [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11188/29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023.png )

Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού

...

Array
(
  [articleid] => 11190
  [id] => 5112
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 1
  [timestamp] => 1679864400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679998326
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11190
  [image_carousel] => pages/page_11190
  [visible] => 1
  [article_id] => 11190
  [article_title] => Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => IMG_1105.jpg
  [article_image] => IMG_1105.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος βρέθηκε ο Δήμος μας καθώς από την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 έως και την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 πήραν μέρος χιλιάδες αθλητές από την Ελλάδα και πολυάριθμες χώρες του κόσμου στο κλειστό γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων για το 15ο Φεστιβάλ Χορού.

Το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός  διεξήχθη υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Τον Δήμο μας επισκέφτηκαν πάνω από 1.500 αθλητές για το «15ο Athens Dancesport Open Festival» από όλη την Ελλάδα αλλά και από χώρες του εξωτερικού όπως η Μολδαβία, η Γεωργία, το Βέλγιο, το Ισραήλ,  η Κύπρος, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αγγλία και οι  Νήσοι  Reunion.

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη διεξαγωγή αυτής της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης καλωσορίζοντας  στην Ελλάδα αλλά και στον Δήμο μας τους αθλητές.

[custom_css] => [seo_url] => στο-επίκεντρο-του-αθλητικού-ενδιαφέροντος-ο-δήμος-αγίων-αναργύρων-καματερού [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11190/IMG_1105.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11190/IMG_1105.jpg )

Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα εορτάστηκε η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821

...

Array
(
  [articleid] => 11187
  [id] => 5109
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 1
  [timestamp] => 1679864400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679919472
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11187
  [image_carousel] => pages/page_11187
  [visible] => 1
  [article_id] => 11187
  [article_title] => Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα εορτάστηκε η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 11.jpg
  [article_image] => 11.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ακούστηκε ο Εθνικός μας Ύμνος και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή τόσο στη Δημοτική Κοινότητα των Αγίων Αναργύρων όσο και στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη μεγαλειώδη παρέλαση των μαθητών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής παρουσία των επισήμων και πλήθους κόσμου.

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας τόνισε: «Η 25η Μαρτίου του 1821 αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του ελληνικού έθνους καθώς σηματοδοτεί την απαρχή του αγώνα για την ελευθερία και τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Ένας αγώνας που περιλαμβάνει ίσως από τις πιο ηρωικές στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας, η οποία ενέπνευσε διεθνώς, λαούς και έθνη, να αποτινάξουν κάθε ζυγό και να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους.

Σήμερα τιμούμε τους ήρωες σε μια μέρα ενότητας και ελευθερίας.

Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Χρόνια πολλά Έλληνες Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821».

 

 

[custom_css] => [seo_url] => με-κάθε-λαμπρότητα-και-επισημότητα-εορτάστηκε-η-εθνική-επέτειος-της-25ης-μαρτίου-1821- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11187/11.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11187/11.jpg )

Παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

...

Array
(
  [articleid] => 11132
  [id] => 5054
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 1
  [timestamp] => 1679695200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1677761977
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 8
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11132
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11132
  [article_title] => Παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => 25 Martiou 2023.jpg
  [article_image] => 25 Martiou 2023.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

[custom_css] => [seo_url] => παρέλαση-για-την-εθνική-επέτειο-της-25ης-μαρτίου-1821 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11132/25 Martiou 2023.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11132/25 Martiou 2023.jpg )