ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Mε αριθμό 463

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.

 2. Την με αρ. 793/2014 απόφαση πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

 3. Το με αρ. πρωτ. 30756/28-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο 1-9-2014 -31-8-2019.

 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 & 6 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας, ορίστηκαν έξι (6) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τέσσερις (4) με αντιμισθία.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας με θητεία από 02.10.2018 έως 31.08.2019 και τους αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

1. Στην κα Παπαναγιωτάκη Μαρία, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός του Τμήματος Τεχνικού Συνεργείου και Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη για την πυρασφάλεια των κτιριακών υποδομών του Δήμου.

 • Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.

 • Την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

 • Την εποπτεία και συντονισμό για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

 • Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.

 • Την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

 • Την εποπτεία και ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Επίσης η ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.

Η ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

2. Στον κ. Παπαγεωργίου Περικλή Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπικής Οικονομίας, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 • Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων της Διεύθυνσης όλων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.

 • Τη ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.

 • Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργία πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της κοινωνίας των Πολιτών.

 • Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του Δημότη.

 • Την ευθύνη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που δεν ανήκουν σε Διευθύνσεις.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 • Θα συνεπικουρεί τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτισμού .

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

3. Στον κ. Πότση Ζήση, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη, οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω Δ.Κ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία, την ανάπλαση του ρέματος Εσχατιάς και την προστασία του Ποικίλου Όρους.

 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω Δ.Κ.

 • Τη μέριμνα για τη συντήρηση των κοινοτικών χώρων της Δ.Κ..

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.

 • Την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, πράσινο, πεζοδρόμια, ασφαλτοτάπητες, οικόπεδα κ.α.) στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού.

 • Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά την παραπάνω Δημοτική Κοινότητα και που μπορεί να μεταβιβάσει με νεώτερή του απόφαση ο Δήμαρχος.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 • Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 • Την ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και ελέγχο των τμημάτων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων Μηχανημάτων Έργου της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 • Θα συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

4. Στον κ. Ρέππα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 • Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων της Διεύθυνσης όλων των εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ. που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 • Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.

 • Την επίβλεψη έργων που αφορούν τη διαχείριση καθημερινότητας του πολίτη.

 • Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.

 • Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα προστασίας του πολίτη.

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των ΚΕΠ.

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών θεμάτων.

 • Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών.

 • Τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.

Ο ανωτέρω δε θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

5. Στον κ. Μαξούρα Θεόδωρο Αντιδήμαρχο Νεολαίας, Κοινωνίας των Πολιτών και Δράσεων που αφορούν την ευταξία και βελτίωση της εικόνας της πόλης μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :

 • Τη δημιουργία ενός πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση και ανάπτυξη της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Δήμου .

 • Την ενημέρωση των πολιτών και δη της νεολαίας για τις δραστηριότητες, προγράμματα και υπηρεσίες που απευθύνονται προς αυτούς από το Δήμο.

 • Την προώθηση και υλοποίηση δράσεων για ενεργοποίηση και δημιουργία ομάδων εργασίας νέας γενιάς κυρίως σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη.

 • Την εποπτεία που αφορά την ευταξία και βελτίωση της εικόνας του Δήμου με καθημερινή παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των προβλημάτων της γειτονιάς καθώς και την υποβολή-σύνταξη προτάσεων για την βελτίωση της επίλυση αυτών σε συνεργασία με τους άλλους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.

 • Θα συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Καθημερινότητας του πολίτη για την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών θεμάτων.

 • Την ευθύνη και καλή λειτουργία του Γραφείου Δημότη

 • Θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

 • Την εποπτεία, ευθύνη και καλή λειτουργία των θεμάτων παιδείας.

 • Καταγραφή και αξιολόγηση θεμάτων καθημερινότητας των σχολείων.

 • Δια Βίου Μάθηση.

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Ο ανωτέρω θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

6. Στον κ. Ελαιοτριβάρη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων , μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.

 • Την εποπτεία, ευθύνη των φρεατίων της πόλης.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων & Πυρασφάλειας στο Δήμο.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη του χώρου της Αστικής Γεωργίας στο Δήμο.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση υποδομών .

 • Την εποπτεία και συντονισμό για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας-Δόμησης.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 • Την επίβλεψη των έργων του Δήμου σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης.

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των τμημάτων Καθαριότητας και Διαχείρισης Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης,

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί θεμάτων συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 • Την τέλεση Πολιτικών γάμων.

 • Την εποπτεία και έλεγχο των αποθηκών.

 • Ο ανωτέρω θα συνεπικουρείται από τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

Ο ανωτέρω δε θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερησία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

- Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία έχει προβλεφθεί, σε βάρος του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ