ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                              Mε αριθμό   612

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

́Εχοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση ι' της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011, τεύχος Α').

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

3. Την με αρ. 541/2019 απόφαση πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποίαανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί καιαναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

4. Το με αρ. πρωτ. 18946/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών καιΚοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.

5. Το γεγονός ότι με την με αρ. πρωτ. 19911/08.09.2019 επιστολή της, η κ. Καπνιά-Μπούνα Άννα ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της από την Δημοτική παράταξη “ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΠΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”.

6. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στο κάτωθι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω :

1. στην κ. Νίκη Τρίγκα,  Εντεταλμένη Σύμβουλο Κοιμητηρίων, την εποπτεία, ευθύνη  και συντονισμό για θέματα  που αφορούν στο Κοιμητήριο  της  Δημοτικής Κοινότητας  Αγίων Αναργύρων  και στο Κοιμητήριο  της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

- Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

 

                                                                                           O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ