ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Mε αριθμό 161

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

΄Εχοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση ι' της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011, τεύχος Α').

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010.

3.Την με αρ. 793/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

4. Το με αρ. πρωτ. 30756/28-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο 1-9-2014 -31-8-2019.

5. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω :

1. Στον κ. Νικόλαο Παντελιά, Εντεταλμένο Σύμβουλο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Μεταναστών-Προσφύγων & Απασχόλησης, αναθέτει :

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία και έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (πλην του θεσμού του εθελοντισμού) και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (πλην της αρμοδιότητας που αφορά σε αδέσποτα ζώα) .

 • Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ευθύνης του.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

 

2. Τον κ. Παπαγεωργίου Περικλή, Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας, Πολιτισμού, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναθέτει:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και καλή λειτουργία των θεμάτων παιδείας.

 • Καταγραφή και διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας των σχολείων.

 • Δια Βίου Μάθηση.

 • Την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό για θέματα Πολιτισμού και ανάδειξης αρχαιοτήτων και κτιρίων του πολιτισμού.

 • Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα Διαύγεια.

 • Την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

 • Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ειδικότερα:

 • Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.

 • Τη ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.

 • Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργία πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της κοινωνίας των Πολιτών.

 • Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του Δημότη.

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

3.Τον κ. Κουτελιέρη Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Περιβάλλοντος & Πρασίνου, αναθέτει:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 

4.Τον κ. Μαλτέζο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού, αναθέτει:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα αθλητισμού, αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.

 

5.Την κα Ζαλακούδη-Ξύδη Ευγενία, Εντεταλμένη Σύμβουλο Βρεφονηπιακών Σταθμών & ΚΔΑΠ, αναθέτει:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 • την εποπτεία και ευθύνη των ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών).

 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

 

6. Τον κ.Σταφυλά Παναγιώτη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και ευταξίας της περιοχής της ΔΚΚαματερού, αναθέτει:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων.

 • Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Απορριμμάτων του οποίου και ασκεί τις αρμοδιότητες σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

 

7.Τον κ. Ζαζόπουλο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Καματερού.

 

8. Την κα Καρκαλέτση Παναγιώτα, Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Εθελοντισμού.

 

9.Τον κ. Σπαθαριώτη Εμμανουήλ, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Σχεδιασμού της Πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού.

 

10ον κ. Στάθη Ευάγγελο, Εντεταλμένο Σύμβουλο επί θεμάτων Συντονισμού Έργου των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

11.Τον κ. Σταυρουλάκη Εμμανουήλ, Εντεταλμένο Σύμβουλο για κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα και θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

 

12.Την κα Ρεντούμη Ελένη, Εντεταλμένη Σύμβουλο Κοινωνίας των Πολιτών & Δημοτικής Αποκέντρωσης.

 

13.Την κα Κλινάκη Δήμητρα, Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα εναλλακτικών δράσεων.

 

14.Τον κ. Ψαρρό Άγγελο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα προώθησης προγραμμάτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στην πόλη.

 

- Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου.

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ