Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Επίσης είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, και την ενεργειακή διαχείριση. Η Διεύθυνση έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου.

Ειδικότερα περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

1. Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Είναι αρμόδιο για:
–την καθαριότητα της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
–την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
–τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση),

2. Τμήμα Πρασίνου

Συντηρεί & επαυξάνει το πράσινο στις  πλατείες, τα πεζοδρόμια, τα σχολεία.
Εκτελεί κλαδέματα διαμόρφωσης κόμης μεμονωμένων δένδρων & δενδροστοιχιών.
Αποψιλώνει ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους.

3. Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου

Περιλαμβάνει:
–Γραφείο κίνησης
–Γραφείο Επισκευής – συντήρησης
–Γραφείο Αποθηκών

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018