Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος, τουλάχιστον κατά τα 2/3 παραμένει χωρίς επίστρωση, για να μπορεί να φυτευτεί 1 δέντρο για κάθε 200 τ.μ. οικοπέδου που χτίζεται (αν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από 100 τ.μ. ένα επιπλέον δέντρο).

Στις  πρασιές φυτεύεται 1 δέντρο για κάθε 25 τ.μ. προκηπίου ( αν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο από 12 τ.μ. ένα επιπλέον δέντρο).
Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην κατασκευή της μάντρας του κτιρίου, που θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τη ρυμοτομική γραμμή, καθώς και στη φύτευση του φράκτη (μπορντούρας) που φυτεύεται εσωτερικά της μάντρας από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Η συντήρηση τους-  κλάδεμα - πρέπει να γίνεται πρόσωπο με τη ρυμοτομική γραμμή γιατί σε άλλη περίπτωση παρεμποδίζεται η ορατότητα και η ασφαλής διέλευση των πεζών και των οχημάτων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τους δημότες, οι υπηρεσίες του Δήμου κλαδεύουν τα φυτά που εκτείνονται πέρα από τη ρυμοτομική γραμμή για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των οχημάτων.

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

Η επιλογή των συγκεκριμένων φυτικών ειδών έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

• Δένδρα που αναπτύσσονται ικανοποιητικά στις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

• Δένδρα με μικρές απαιτήσεις σε νερό.

• Δένδρα που συνεισφέρουν στον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

• Δένδρα με ελάχιστες απαιτήσεις σε εργασίες συντήρησης

• Δένδρα που συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης.

Α) Δένδρα προτεινόμενα για φύτευση σε προκήπιο:
Ακακία Μιμόζα, Ιπποκαστανιά, Κατάλπη, Κουτσουπιά, Γιακαράντα, Μουριά, Μανόλια, Αριά, Φλαμουριά, Ψευδοπιπεριά, Σφένδαμος.

Β) Θάμνοι προτεινόμενοι για μπορντούρες:
Βερβερίς, Πυξός, Ευώνυμο, Λιγούστρο, Φωτίνια, Αγγελική Δαφνοκερασιά, Βιβούρνο.

Γ) Κωνοφόρα προτεινόμενα για ψηλούς εσωτερικούς φυτικούς τοίχους.
Toύγια, Κυπαρίσσι Gold Crest, Κυπαρίσσι Αριζόνας, Κυπαρισσοκύπαρη Leylandii.

Δ) Δένδρα προτεινόμενα για φύτευση σε πεζοδρόμια.
Σφένδαμος, Ακακία Κων/λεως, Γκλεδίσχια, Κερλετέρια,  Μελία, Προύνος, Σοφόρα, Μουριά, Βραχυχίτωνας, Νερατζιά.
• Φύτευση δένδρων σε πεζοδρόμια γίνεται αν το πλάτος τους είναι μεγαλύτερο από 75 cm, τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση των πεζών, στην εξωτερική πλάκα (πλησιέστερη προς το ρείθρο), το δε «σταύρωμα» των μπράτσων να είναι πάνω από 2,00 m.  

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

Όλα τα δένδρα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:
• Υγιής και ευθυτενής ανάπτυξη του κεντρικού στελέχους, ικανοποιητικού ύψους, χωρίς οποιοδήποτε σημάδι παραμόρφωσης τμήματός του που να οφείλεται είτε σε μηχανικό τραυματισμό είτε σε οποιαδήποτε εντομολογική ή μυκητολογική ασθένεια.
• Ομοιόμορφη ανάπτυξη κόμης, διαμορφωμένη σε τρεις τουλάχιστον βραχίονες (μπράτσα)  αλλά  και αντίστοιχους πλευρικούς κλάδους, με υγιή φύλλα και οφθαλμούς, σε φυσιολογικό μέγεθος, χρώμα και σχήμα, ανάλογα με το είδους του δένδρου.
 

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
• Οι πάσσαλοι υποστήριξης των φυτών θα πρέπει να είναι από ξύλο υψηλής ποιότητας, ομοιόμορφου σχήματος και μεγέθους (με ύψος τουλάχιστον 2.00 μέτρα και περίμετρο κορμού 10 εκ.), ικανά να στηρίξουν το δένδρο για διάστημα δύο τουλάχιστον ετών.