Στην περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου, ο κύριος του έργου πρέπει να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από τον Δήμο για το επιθυμητό χρονικό διάστημα, πληρώνοντας τα αντίστοιχα τέλη. Επιπλέον, οφείλει να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πεζών με την:

– Κατάλληλη οριοθέτηση του νοητού πεζοδρομίου.
– Καθημερινή περίφραξη του υπό κατάληψη χώρου μέχρι το πέρας των οικοδομικών εργασιών.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο*

Κατασκευή  Πεζοδρομίου
Στην περίπτωση που οι ιδιώτες επιθυμούν να κατασκευάσουν μόνοι τους το πεζοδρόμιο, θα πρέπει να ενημερώσουν το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και να λαμβάνουν την απαιτούμενη άδεια και τις κατάλληλες οδηγίες και προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να γίνει η κατασκευή.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της έγκρισης επιβάλλεται πρόστιμο*, ο Δήμος ανακατασκευάζει τα πεζοδρόμια και το κόστος χρεώνεται στους ιδιώτες που δεν συμμορφώθηκαν.

Φύτευση
Στην περίπτωση που ο δημότης επιθυμεί να προχωρήσει σε φύτευση πεζοδρομίου, οφείλει να πάρει σχετική έγκριση από την Δ/νση Περιβάλλοντος για το είδος των φυτών και την τοποθέτησή τους καθώς και για την απόσταση που θα πρέπει να έχουν. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο. ο Δήμος αφαιρεί τα δέντρα εάν απαιτείται και αναδιαμορφώνει τη φύτευση. Για τα ήδη υπάρχοντα δένδρα που βρίσκονται στα πεζοδρόμια και εμποδίζουν την διέλευση των πεζών ο Δήμος τα αφαιρεί και εάν απαιτείται αναδιαμορφώνει τη φύτευση.

Καθαριότητα χώρου γύρω από την ιδιοκτησία
 Όλοι καταλαβαίνουμε το μέγεθος των δυσκολιών για την καθαριότητα των πεζοδρομίων. Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να φροντίζουν το χώρο-πεζοδρόμιο μπροστά στα σπίτια τους ή μόνοι τους στις μονοκατοικίες, ή με συνεργεία καθαρισμού στις πολυκατοικίες.

Χώρος για την τοποθέτηση κάδων συλλογής απορριμμάτων
Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν πολλές φορές οι κάδοι για την συλλογή των απορριμμάτων, με την ομαλή κυκλοφορία των πεζών καθώς και με την στάθμευση των αυτοκινήτων.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει σε κάθε οικοδομή που θα κτίζεται να προβλέπεται πιθανός χώρος σε εσοχή του οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του κάδου συλλογής απορριμμάτων. Ο χώρος αυτός θα είναι στην ευχέρεια της Υπηρεσίας καθαριότητας για το που θα τοποθετηθεί  ο κάδος. Η εσοχή του οικοπέδου πρέπει να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό με αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κάδων σε διαβάσεις πεζών – ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε πεζοδρόμους, σε πεζοδρόμια, σε ποδηλατοδρόμους, σε γωνίες, σε φωτεινούς σηματοδότες και σε πυροσβεστικούς κρουνούς.