Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι

Τηλέφωνο: 213 20 23 603 - 213 20 23 609 (Γραμματεία)

Fax: 210 26 18 738

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής άποψης πραγματοποίησής τους.

Γραμματεία:

•    Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης περιλαμβάνει την τήρηση πρωτόκολλου και αρχείου όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του, καθώς και την παρακολούθηση και διεκπεραίωση κάθε είδους γραμματειακής υποχρέωσης της Διεύθυνσης.

•    Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

•     Εκτελεί κάθε εργασία που αφορά στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου σε συνεργασία με την Δ/νση των Οικονομικών Υπηρεσιών και την Δ/νση Περιβάλλοντος και μεριμνά για ψήφιση και έγκριση αυτού, από τα αρμόδια Όργανα.

•    Τηρεί ειδικό αρχείο Τροποποιήσεων Τεχνικού Προγράμματος και Αναμορφώσεων Προϋπολογισμού του Δήμου με όλες τις συνάψεις εγκριτικές και τροποιητικές αποφάσεις.

•     Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων και εργασιών που εκτελεί η Δ/νση.

•    Έχει τον έλεγχο και τη διαχείριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για αυτόν ( προϋπολογισμοί − απολογισμοί, οικονομική πληροφόρηση, στατιστικά οικονομικά στοιχεία κ.λπ.). και παρακολουθεί γενικά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

•    Εκτελεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν στην συγκρότηση των Επιτροπών που αφορούν την Δ/νση.

•    Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος σε θέματα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου.

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Μελετών
β. Τμήμα Έργων
γ. Τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

α. Τμήμα Μελετών

•Διενεργεί όλες τις διαδικασίες για την ένταξη έργων και δράσεων του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

•Συνεργάζεται με τα λοιπά Τμήματα της Δ/νσης κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση έργων και εργασιών, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των Δήμων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενων) σε άμεση – μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.

• Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου και γενικά των μελετών για την υλοποίηση των έργων του Δήμου (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).

•Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών, που ανατίθενται με σύμβαση σε τρίτους. 

•Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές τεχνικού περιεχομένου και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου και εργασίας, σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται τη μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου ή εργασίας ( με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).

• Συντάσσει τις μελέτες όλων των έργων και εργασιών που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

•Συντάσσει τις απαιτούμενες προμελέτες και προσμετρήσεις και συγκεντρώνει προκαταρκτικά στοιχεία, με βάση τα προγράμματα μακροχρόνιου τεχνικού προγράμματος που εκπονεί η διοίκηση του Δήμου.

•Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών τεχνικού χαρακτήρα , ενεργεί τις διαδικασίες για την έγκριση των προδιαγραφών αυτών και των σχετικών τευχών δημοπράτησης από τα αρμόδια όργανα ή Υπηρεσίες (αν αυτό χρειάζεται) και παραδίδει στην καθ’ύλην αρμόδια Υπηρεσία τον πλήρη φάκελο, έτοιμο προς δημοπράτηση ή ανάθεση, για τις περαιτέρω ενέργειες.

• Ενεργεί τις διαδικασίες για την έγκριση των μελετών από τα αρμόδια όργανα ή Υπηρεσίες (αν αυτό χρειάζεται) και τη λήψη των αναγκαίων για το σκοπό αυτό αποφάσεων.

• Μεριμνά για τη δημοσίευση των διαγωνισμών των έργων, στον Τύπο και στο διαδίκτυο. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και δίνει διευκρινίσεις για το περιεχόμενο των μελετών.

• Για την ορθή και ολοκληρωμένη σύνταξη των μελετών εκτέλεσης έργων, εργασιών, συνεργάζεται εκτός από τους αρμόδιους διοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και με κάθε άλλη αρχή ή Υπηρεσία, που συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη προϋπάρχουσες συναφείς μελέτες, έργα ή άλλα σχετικά στοιχεία που επηρεάζουν το είδος και τη δυνατότητα κατασκευής τους.

•Τηρεί βιβλίο μελετών στο οποίο κατά αύξοντα αριθμό, καταχωρούνται οι συντασσόμενες μελέτες, αριθμούμενες αντιστοίχως.

• Τηρεί ταξινομημένο αρχείο όλων των μελετών του Δήμου.

• Συντάσσει τις κάθε είδους αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες, για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων του Δήμου και ενεργεί για την επίβλεψη των οικείων διαδικασιών και εργασιών εφόσον αυτές γίνονται από τρίτους μελετητές, στους οποίους έχει ανατεθεί με σύμβαση η σχετική υπηρεσία.

•Συνεργάζεται με τους διάφορους συναφείς προς τις αρμοδιότητές του φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα προκειμένου να επιτυγχάνεται συντονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών και η καλύτερη εκτέλεσή τους.

• Συντάσσει τις μελέτες κυκλοφορίας (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους) και εισηγείται την έγκρισή τους και την εφαρμογή τους.

• Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και συνδράμει, αν και εφ’όσον ζητηθεί, τις καθ’ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες στην από μέρους τους σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ή στην από μέρους τους τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης εκτέλεσης υπηρεσιών από τρίτους.
 
 
β. Τμήμα Έργων

Για κάθε έργο που εκτελείται από το Δήμο, ενεργεί για την εγκατάσταση του αναδόχου και την παρακολούθηση της ομαλής εξέλιξης της κατασκευής.

• Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών, ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους και συλλέγει στοιχεία για τη σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών.

• Διενεργεί τελικά κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη ή μη, θεωρούμενη όμως αναγκαία για την τεχνική και οικονομική κάλυψη των έργων και τη λογιστική δικαιολόγηση των δαπανών τους.

•Το Τμήμα έχει αντικείμενο την εκτέλεση κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ).

•Επιμελείται την επισκευή, συντήρηση και ομαλή λειτουργία των δημοτικών καταστημάτων και δημοτικών χώρων γενικώς από τεχνική άποψη. Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς ειδική καρτέλα (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) για κάθε έργο στην οποία εμφανίζεται με λεπτομέρειες η οικονομικολογιστική κίνηση και κάλυψη του έργου.

•Εκδίδει τις άδειες για την από τρίτους εκτέλεση διαφόρων εργασιών επί των δημοτικών οδών,  πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων (τομές οδοστρωμάτων για διέλευση δικτύων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικών, αποχέτευσης και ύδρευσης και συνδέσεις ιδιοκτησιών με αυτά) και μεριμνά για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση των τομών που εκτελέστηκαν από αυτούς. Επιβλέπει τις εργασίες αυτές και εισηγείται τη λήψη μέτρων κατά των εκτελούντων αυτές με πλημμέλεια.. 

•Τηρεί και εφαρμόζει τη διαδικασία εκτέλεσης των έργων αποχέτευσης, σύμφωνα με το Νόμο.

• Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνοδεύοντα αυτές δικαιολογητικά.

• Συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για την επιμέτρηση και παραλαβή των έργων και τον καταλογισμό της δαπάνης σε βάρος των υπόχρεων.

• Συντάσσει τους αρχικούς και οριστικούς πίνακες καταβολής της δαπάνης αποχέτευσης και επιμελείται τη βεβαίωσή τους σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων από τη Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου.

•  Επισημαίνει τις ελλείψεις και τις ανάγκες αποχέτευσης σε όλο το φάσμα αυτής (ακάθαρτα, όμβρια, βόθροι, βυτιοφόρα, αντλήσεις, εκκενώσεις, ρέματα, καλύψεις, επιχώσεις, καταπατήσεις κ.λ.π.) και αναλόγως ενεργεί είτε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, είτε για τη λήψη μέτρων απευθείας από το Δήμο.

• Ενημερώνει την ΕΥΔΑΠ για τις εξωτερικές διακλαδώσεις (συνδέσεις ακινήτων με αποχετευτικό δίκτυο).

• Τηρεί χωριστά αρχείο των μελετών της αρμοδιότητάς του και των δικτύων αποχέτευσης της Πόλης.

• Ενημερώνει ανελλιπώς αυτά, ώστε σε κάθε στιγμή να υπάρχει πλήρης παράσταση των τηρουμένων από την υπηρεσία στοιχείων.

• Γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση τροποποίησης μελέτης αποχέτευσης, αν κατά την εκτέλεση συναφών έργων διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη.

•Συντάσσει και χορηγεί βεβαιώσεις που έχουν σχέση με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου, τηρουμένων για την εξουσιοδότηση της σχετικής διαδικασίας του Νόμου.

• Μεριμνά για την από τους υπόχρεους πλήρη αποκατάσταση των τομών που εκτελέστηκαν και των φθορών που έγιναν σε βάρος των οδών και πεζοδρομίων, επιβλέπει τις εργασίες αυτές και εισηγείται τη λήψη των επιβαλλομένων μέτρων κατά των αρνουμένων ή εκτελούντων αυτές με πλημμέλεια, εφόσον αυτές εκτελέστηκαν σε έργα αποχέτευσης.

γ. Τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών  

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

• Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

•  Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής
β) Τη σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
ε) Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
στ) Τη σύνταξη πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης και προσκύρωσης.
ζ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα
η) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ' άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.
θ) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.

• Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, διενεργεί έλεγχο τοπογραφικού προς έκδοση οικοδομικών αδειών και χορηγεί βεβαιώσεις υψομέτρου.

Στο παραπάνω Τμήμα ανήκει και το Γραφείο χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικών δραστηριοτήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος κ.λ.π.

•Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
α) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
β) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
γ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
δ) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί ο Δήμος.

•    Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

•    Εισηγείται τη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές, εκτός των άλλων, αφορούν ιδίως:
α) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).
β) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.
γ) Την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών) και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
δ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
ε) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
στ) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
ζ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

•    Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

•     Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ.Υγείας.

•     Εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

•     Χορηγεί την άδεια άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

•     Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών.

δ. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού  Τηλέφωνο: 213 20 23 689

• Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

• Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

• Συνεργασία με τον προϊστάμενο του τμήματος για προγραμματισμό των εργασιών.

• Προγραμματισμός, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών αμέσου επεμβάσεως σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος (π.χ. άμεσες επισκευές δημοτικών κτιρίων κ.λ.π)

• Έχει την φροντίδα για καλή συντήρηση και αξιοποίησης των μηχανημάτων , τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιεί το συνεργείο.

• Προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών

•  Οργανώνει την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά υπαίθριων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

• Ενεργεί κάθε τι και εκτελεί με τις εντολές των προϊσταμένων του, σε ότι αφορά τον ηλεκτροφωτισμό των οδών, των πλατειών και των κοινόχρηστων χώρων της πόλης γενικά.

• Αλλάζει τους χαλασμένους και καμένους λαμπτήρες του δικτύου, εφόσον περί αυτού υπάρχει πάγια και ειδική συναίνεση της ΔΕΗ.

• Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για τη χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στην καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτιστικού δικτύου γενικά.

• Ενημερώνει εγκαίρως τη Δ.Ε.Η. για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο.• Μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση στο αρμόδιο τμήμα για την προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία του δικτύου φωτισμού.

• Ενεργεί τη φωταγώγηση και ηχητική κάλυψη των χώρων, στους οποίους ο Δήμος οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις.