Οι εγγραφές/επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από τις 20 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 10.00 έως 13.00.

                                                       

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

(Σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια της μόνιμης κατοικίας ή της έδρας επαγγελματικής στέγης)

* Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ

      Κωστή Παλαμά 35 & Μ. Αλεξάνδρου (Ανάκασα)

      Υπεύθυνη: κα. Ελένη Αλεξανδρή

      τηλ. 210-2631300

* Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

      Λ. Δημοκρατίας 63 (πλησίον Δημαρχείου)

      Υπεύθυνη: κα. Αικατερίνη Βάσσιου

      τηλ. 210-2620800

* Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

        Βίλα Παλαιού Πενταγώνου & Καζαντζάκη  (Μυκονιάτικα)

        Υπεύθυνη: κα. Δήμητρα Σακελλαρίου

        τηλ. 210-8543637

* Ε΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

       Άρτης 2 & Κωνσταντινουπόλεως (Τέρμα Ανάκασας)

       Υπεύθυνη: κα. Αννα Τάσσιου 

        τηλ. 210-2388686

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

(Σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια μόνιμης κατοικίας ή έδρας επαγγελματικής στέγης)

Όλες οι αιτήσεις κατατίθενται στο κεντρικό κτίριο του:

 Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

      Καρβούνη 2

      Yπεύθυνη: κα. Μαρία Καρκανοραχάκη

       τηλ. 210-2312353 (και ανάλογα με την διεύθυνση κατοικίας προσδιορίζεται και παιδικός σταθμός)

 

 

ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Οι αιτήσεις επανεγραφών - διαγραφών βρεφών/νηπίων θα κατατίθενται στο σταθμό που είναι εγγεγραμμένο και φιλοξενείται το κάθε βρέφος/νήπιο.
 • Εμπρόθεσμες θα είναι όλες εκείνες οι αιτήσεις οι οποίες θα έχουν υποβληθεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες.
 • Κατά την αξιολόγησή τους θα πρέπει, να συνοδεύονται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου, να γίνουν δεκτές.

Δικαιολογητικά εγγραφών

 1. Αίτηση - Έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού και στο οποίο ζητούνται πληροφοριακά στοιχεία, όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, κ.λ.π.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από επίσημο φορέα. (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία)
 3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού (ατομική κάρτα υγείας έντυπο το οποίο δίνεται από την υπηρεσία) από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί, όπου θα αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, οι εμβολιασμοί, τυχόν αλλεργίες, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης (Mantoux) .
 4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
 5. Βεβαίωση εργασίας (μετά αποδοχών) και των δύο γονέων, που θα αφορά τον τελευταίο μήνα πριν την εγγραφή του παιδιού. Στη βεβαίωση θα αναγράφεται η σχέση εργασίας καθώς και το ωράριο.
 6. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους.
 7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος τρέχοντος έτους.
 8. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται με τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι αληθή.
 10. Αντίγραφο τιμολογίου ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί τη μόνιμη κατοικία

Δικαιολογητικά επανεγγραφών

 1. Αίτηση - Έντυπο το οποίο θα συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού  και στο οποίο ζητούνται πληροφοριακά στοιχεία, όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, κ.λ.π.
 2. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού (ατομική κάρτα υγείας) από τον παιδίατρο που το παρακολουθεί, όπου θα αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, οι εμβολιασμοί, τυχόν αλλεργίες, πρόσφατο αποτέλεσμα φυματοαντίδρασης (Μantoux) και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας παιδιού.
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος από την οικία Δ.Ο.Υ  τρέχοντος οικονομικού έτους.
 4. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.

            ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η αξιολόγηση και η μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής των βρεφών/νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας πραγματοποιούνται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, έτσι ώστε, να εξυπηρετούνται κυρίως οι οικογένειες εκείνες, που έχουν σοβαρή ανάγκη και αδυναμία στις νέες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες.

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας μοριοδότησης, ο οποίος συμπληρώνεται και υπογράφεται  από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Ημερομηνία αίτησης

 

Αριθμός πρωτοκόλλου

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

 

Κάτοικος & Δημότης

20 μόρια

Κάτοικος

5 μόρια

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

έως 15.000 €

50 μόρια

από 15.001 € έως 25.000 €

40 μόρια

από 25.001 € έως 35.000 €

30 μόρια

από 35.001 € έως 45.000 €

20 μόρια

από 45.001 € και πάνω

10 μόρια

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(αριθμός ανήλικων τέκνων)

 

1 παιδί

5 μόρια

2 παιδιά

10 μόρια

3 παιδιά

15 μόρια

4 παιδιά και πάνω

20 μόρια

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ανά περίπτωση)

 

Μονογονεϊκή οικογένεια-πολύτεκνη-άπορη

20 μόρια

Γονείς ή παιδιά με ειδικές ανάγκες

20 μόρια

Γονείς ή παιδιά με σοβαρή ή ανίατη ασθένεια

20 μόρια

Γονιός που είναι μαθητής ή φοιτητής ενώ εργάζεται

20 μόρια

Πατέρας στρατεύσιμος ή γονιός με ποινή φυλάκισης

20 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

 

 

 • Η διαπαραταξιακή επιτροπή αξιολόγησης, που έχει ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναρτήσει τα πρώτα αποτελέσματα από την 10η Ιουλίου  έως την 20η Ιουλίου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, σε όλους τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr
 • Οι όποιες ενστάσεις στις λίστες αξιολόγησης και μοριοδότησης θα μπορούν να  κατατίθενται πρωτοκολλημένες, στο χρονικό διάστημα  στο χρονικό διάστημα που θα αναγράφεται στο τέλος της λίστας μοριοδότησης   στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου  Λ. Δημοκρατίας 61 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  με αποδέκτη την Διεύθυνση των  βρεφονηπιακών σταθμών.  
 • Τα τελικά αποτελέσματα επί των ενστάσεων θα ανακοινωθούν έως και την την 31η Ιουλίου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, σε όλους τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.agan.gov.gr.

 

Οικονομική συμμετοχή γονέων/κηδεμόνων

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών/επανεγγραφών οι γονείς/κηδεμόνες, καλούνται να συμβάλλουν με μια οικονομική συμμέτοχη, η οποία προκύπτει αυστηρά με βάση τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δηλώσει. Η οικονομική συμμετοχή των γονέων υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ΄αρ. 160/2011 Απόφαση που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία ορίζονταιοι κλίμακες των εισοδηματικών καθώς και των κοινωνικών κριτηρίων.

Μείωση ή και απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού αναγνωρίζοντας τη μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τις οικογένειες των συνδημοτών μας, αποφάσισε να παρέχει τη δυνατότητα μείωσης ή και απάλειψης της οικονομικής συμμετοχής, σε εκείνες τις οικογένειες, που έχει πληγεί το οικογενειακό τους εισόδημα ή αντιμετωπίζουν πλέον ανεργία. Για το σκοπό αυτό, η 5μελής διαπαραταξιακή επιτροπή, που αξιολογεί και μοριοδοτεί τις αιτήσεις εγγραφών/ επανεγγραφών, μεριμνά ανάλογα και για τις αιτήσεις μείωσης ή και απάλειψης της οικονομικής συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες, που επιθυμούν μείωση της οικονομικής συνεισφοράς τους μπορούν με αίτησή τους (πρωτοκολλημένη) προς την Διεύθυνση των Βρεφονηπιακών Σταθμών (Λεωφ. Δημοκρατίας 61 – Δημαρχείο,  ), να καταθέτουν τα επίσημα εκείνα παραστατικά (κάρτα ανεργίας, μισθοδοτική κατάσταση κ.λ.π.)  που να 

Οικονομική συμμετοχή γονέων/κηδεμόνων

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των εγγραφών/επανεγγραφών οι γονείς/κηδεμόνες, καλούνται να συμβάλλουν με μια οικονομική συμμέτοχη, η οποία προκύπτει αυστηρά με βάση τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δηλώσει. Η οικονομική συμμετοχή των γονέων υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ΄αρ. 160/2011 Απόφαση που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία ορίζονταιοι κλίμακες των εισοδηματικών καθώς και των κοινωνικών κριτηρίων.

Μείωση ή και απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων - Καματερού αναγνωρίζοντας τη μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τις οικογένειες των συνδημοτών μας, αποφάσισε να παρέχει τη δυνατότητα μείωσης ή και απάλειψης της οικονομικής συμμετοχής, σε εκείνες τις οικογένειες, που έχει πληγεί το οικογενειακό τους εισόδημα ή αντιμετωπίζουν πλέον ανεργία. Για το σκοπό αυτό, η 5μελής διαπαραταξιακή επιτροπή, που αξιολογεί και μοριοδοτεί τις αιτήσεις εγγραφών/ επανεγγραφών, μεριμνά ανάλογα και για τις αιτήσεις μείωσης ή και απάλειψης της οικονομικής συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες, που επιθυμούν μείωση της οικονομικής συνεισφοράς τους μπορούν με αίτησή τους (πρωτοκολλημένη) προς την Διεύθυνση των Βρεφονηπιακών Σταθμών (Λεωφ. Δημοκρατίας 61 – Δημαρχείο,  ), να καταθέτουν τα επίσημα εκείνα παραστατικά (κάρτα ανεργίας, μισθοδοτική κατάσταση κ.λ.π.)  που να αποδεικνύουν:

 • είτε πως το εισόδημα τους έχει υποστεί μείωση από την περίοδο εγγραφής του παιδιού τους, π.χ. 30%
 • είτε πως κάποιος ή και οι δύο γονείς έμεινε άνεργος.
 • είτε πως προέκυψε στην οικογένεια σοβαρό πρόβλημα υγείας που τους επιβάρυνε οικονομικά.
 • είτε αντιμετωπίζουν κάποιο άλλο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.

Αφού κατατεθούν οι αιτήσεις (μαζί με τα σχετικά παραστατικά) πραγματοποιείται ο πρώτος έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζει και το ποσοστό μείωσης και στη συνέχεια παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  κοινοποιούνται στον κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστά  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agan.gov.gr