Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Υπεγράφη η σύμβαση με τον Ανάδοχο στις 09/08/2023

«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

Χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Πρόσκληση:

Η υπ’ αρ. 2479/27-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΑΒ46Ψ844-Μ41) Πρόσκληση με τίτλο “Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)”

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022 

Άξονας Προτεραιότητας:

2: «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

Τίτλος Πράξης:

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Απόφαση Ένταξης: 

Η υπ’αρ. πρωτ. 240.3.1/2022 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)

Ποσό Χρηματοδότησης:

74.400,00 ευρώ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

  • Σκοπιμότητα 
  • Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης
  • Διαβουλεύσεις
  • Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες χωροθέτησης, κλπ)
  • Νέα-Ανακοινώσεις

 

Σκοπιμότητα

Στόχος των Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσουν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. 

Οι προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες  καθώς και το σύνολο των επιλέξιμων παρεμβάσεων περιγράφονται στη σχετική απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553). Ειδικότερα, και σύμφωνα με την απόφαση, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για έργα διαμόρφωσης ή ανακατασκευής των υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/πεζοδρόμων/πεζοδρομίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/αλσών, στάσεων/αποβαθρών, κ.λπ.) ή των υπαίθριων ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνουν τις παρακάτω παρεμβάσεις. 

α. Προσβάσιμα πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας /πλατείες 

β. Προσβάσιμες διαβάσεις 

γ. Προσβάσιμες νησίδες 

δ. Προσβάσιμοι χώροι πρασίνου/άλση 

ε. Προσβάσιμοι χώροι στάθμευσης 

 

Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης

Στόχος του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είναι να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προσβασιμότητα. Με την κατάρτιση του Σ.Α.Π. ο Δήμος θα προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο πόλης ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

O Φάκελος Σ.Α.Π. περιλαμβάνει :

Π.1: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης από την οποία θα προκύψει η αναγκαία βάση και η απαιτούμενη πληροφορία ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, και να παρακολουθείται στη συνέχεια, η πρόοδος για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. Το σύνολο των δεδομένων για την εν λόγω ανάλυση, αντλούνται από υφιστάμενες μελέτες που άπτονται του αντικειμένου ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), όπως πολεοδομικές, συγκοινωνιακές/κυκλοφοριακές, στάθμευσης, αστικών αναπλάσεων κ.λπ. και στρατηγικά σχέδια, όπως Γ.Π.Σ., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ., Σ.Β.Α.Κ., κ.λπ. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει πρόσφατες μελέτες και στρατηγικά σχέδια με επικαιροποιημένα δεδομένα, τότε αυτός ή ο εκάστοτε Ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει σχετικά στοιχεία από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΕΛ.ΣΤΑΤ) και από σχετικές έρευνες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ (άρθρο 5, παρ. 3.α).

Π.2: Πρόταση στο οποίο παραδοτέο συμπεριλαμβάνονται:

- Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς την πρόσβαση στα δημόσια κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

- Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου σημειώνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό ΦΕΚ (άρθρο 5, παρ. 3.β).

- Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.

- Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω (α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και (β) ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. 

 

Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες, κλπ)
  • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου ένταξης του έργου του Δήμου μας, η χρηματοδότηση του οποίου ανέρχεται στα 74.400,00€ (ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)
  • Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 74.400,00€ για την Πράξη με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Α.Α.Κ, όπως αυτοί απορρέουν από τους όρους του Προγράμματος. (ΑΔΑ ΨΡΧ0Ω62-ΞΤΧ)
Νέα - Ανακοινώσεις

Είναι σε εξέλιξη η δημοπράτηση της μελέτης από τις 16/11/2022

"Υπεγράφη η σύμβαση με τον Ανάδοχο στις 09/08/2023 "

Μοιράσου την σελίδα