Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

Χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Πρόσκληση:

Η υπ’ αρ. Πρωτ. 4559/28-6-2021 πρόσκληση με κωδικό Ε.Σ.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν)

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021 

Άξονας Προτεραιότητας:

2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

Τίτλος Πράξης:

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Απόφαση Ένταξης: 

Η υπ’ αρ. 229.2.4/2021 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ ΨΦΧΣ46Ψ844-ΙΧΩ)

Ποσό Χρηματοδότησης:

59.520,00 ευρώ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

  • Σκοπιμότητα 
  • Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης
  • Διαβουλεύσεις
  • Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες χωροθέτησης, κλπ)
  • Νέα-Ανακοινώσεις
Σκοπιμότητα

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ως μία σύγχρονη πόλη, παρουσιάζει ανομοιομορφία στην οικιστική ανάπτυξη των δύο Δημοτικών του Ενοτήτων και, κατά συνέπεια, αρκετά προβλήματα αστικού περιβάλλοντος, τα περισσότερα εκ των οποίων επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων τριάντα ετών άλλαξε δραματικά την εικόνα της πόλης, αφού στα πυκνοδομημένα τμήματά της περιόρισε τους ελεύθερους χώρους στην αναλογία του με το δομημένο περιβάλλον. Ειδικότερα, στα κέντρα των δύο Δημοτικών Ενοτήτων το πρόβλημα εντείνεται και από την έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης. Στις αραιοδομημένες περιοχές των επεκτάσεων, που εντοπίζονται ειδικότερα στη Δ. Κ. Καματερού, οι ελλείψεις στην εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού παραπέμπει σε σοβαρά υποβαθμισμένο οικιστικό περιβάλλον, με δυνατότητες, βέβαια, βελτίωσής αυτού υπό την προϋπόθεση διαφύλαξής των αναγκαίων κ.χ. και κ.φ. εκτάσεων.

Η περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Αναργύρων είναι πολεοδομικά οργανωμένη σε 8 Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε) με προσδιορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας, τοπικών πολεοδομικών κέντρων, καθώς και υπερτοπικού πολεοδομικού κέντρου στην περιοχή του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού ΟΣΕ. Στο πλαίσιο του Γ.Π.Σ. καθορίσθηκαν κοινωφελείς χρήσεις και  ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, αρκετοί εκ των οποίων είχαν θεσμοθετηθεί από τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια, που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17- 7-1923 από το 1932 έως το 1976 Το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης της δημοτικής ενότητας Αγίων Αναργύρων έχει ενταχθεί στο  σχέδιο πόλης. Στα όρια του περιλαμβάνει ένα ικανοποιητικά διαμορφωμένο αστικό κέντρο, αξιόλογους χώρους πρασίνου και αναψυχής. Παραταύτα, παραμένει η ανάγκη για τη δημιουργία περισσότερων πάρκων και κοινόχρηστων χώρων τόσο εντός του αστικού κέντρου όσο και στις άλλες περιοχές του Δήμου. 

 

Η περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού αποτελεί περιοχή που άρχισε να αναπτύσσεται άναρχα με ιδιωτική κατάτμηση γης και αυθαίρετη δόμηση τις δεκαετίες του '60 και '70, την εποχή της αύξησης της εσωτερικής μετανάστευσης του πληθυσμού σε ευρύτερες περιοχές της  Πρωτεύουσας.

Μέχρι το 1986 η έκταση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δ. Καματερού  ήταν μόλις 620 περίπου στρέμματα, ενώ με την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) του Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος (Υ.Χ.Ο.Π.) εντάχθηκαν στο σχέδιο περίπου 4.000 στρέμματα, οργανωμένα σε 6 Πολεοδομικές Ενότητες.  Η πλειονότητα των Προεδρικών Διαταγμάτων ρυμοτομίας των επεκτάσεων του σχεδίου εκδόθηκαν κατά τα έτη από 1986 έως 1998, η δε υπόλοιπη περιοχή,  που παραμένει αδόμητη αποτελείται από εκτάσεις στους πρόποδες του Ποικίλου όρους και στον λόφο του Γεροβουνού, καθώς επίσης και από διάσπαρτους εκτός σχεδίου θύλακες, σε επαφή  με το εγκεκριμένο σχέδιο, που αποτελούν εκτάσεις υποψήφιες προς ένταξη. 

Λόγω της υπερβολικής καθυστέρησης ολοκλήρωσης  των μελετών εφαρμογής σε σχέση με τον χρόνο έκδοσης των Διαταγμάτων ρυμοτομίας,  η  διαδικασία απαλλοτρίωσης των αναγκαίων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων βρίσκεται ακόμη σε σοβαρή υστέρηση. Με δεδομένη την πολύ σημαντική αύξηση του πληθυσμού της Δ.Κ. Καματερού, λόγω της  έκρηξης της οικοδομικής δραστηριότητας που σημειώθηκε κατά τις δεκαετίες του  ‘90  και  ’00, η οποία  ανακόπηκε από το 2008 για περισσότερο από μια δεκαετία και εξ’ αιτίας  της μεγάλης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής, καθίσταται σαφές ότι  η Δ. Κ. Καματερού υπολείπεται σημαντικά στην εξασφάλιση του απαραίτητου κοινωνικού εξοπλισμού της για τον υπάρχοντα πληθυσμό της. Η έλλειψη οργανωμένων  κ.χ. και κ.φ. χώρων οφείλεται κατά βάση στη μη υλοποίηση του σχεδίου πόλης και στην  δυσχερή οικονομική κατάσταση του Δήμου την τελευταία δεκαετία. με σοβαρό κίνδυνο απώλειας αυτών λόγω αποχαρακτηρισμού τους. Τον κίνδυνο αυτόν επιτείνει  και η απλοποίηση των διαδικασιών των  άρσεων  απαλλοτρίωσης, που θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 88-91 και 93  του Ν. 4759/2020, σε συνδυασμό με την έλλειψη ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων για την απόκτηση των  απαραίτητων χώρων.

Με βάση τα παραπάνω, και με δεδομένο το πλήθος των ήδη υφισταμένων αιτημάτων για άρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, που με το πρόσφατο θεσμικό καθεστώς προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 92 του Ν. 4759/20 καθίσταται πλέον ένα αναγκαίο και χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση, την ιεράρχηση και τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των αναγκαίων χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Στο πλαίσιο αυτό, και υπό το πρίσμα της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος ΑΑΚ υπέβαλλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού»η οποία και εγκρίθηκε. Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και την καταγραφή των χαρακτηρισμένων από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ανά δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα στόχος είναι να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός, να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

 

Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. 

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου ΑΑΚ για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, υλοποιείται: 

1) Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη συνέχεια, 

2) Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020.

Για κάθε Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου γίνεται η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, θα πρέπει να παραδίδεται μια αντίστοιχη Τεχνική-αιτιολογική Έκθεση που θα συνοδεύεται από μία Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.

Η Γεωχωρική Βάση Δεδομένων θα περιλαμβάνει:

Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο (Β.1.1)

Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί(Β.1.2):

1. Κατηγοριοποίηση περίπτωσης /αιτίας «μη απαλλοτρίωσης».

2. Ημερομηνία συμβάντος, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη Περιγραφή

3. Ιεράρχηση αναγκαιότητας υλοποίησης για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό

4. Πλήθος «Επιβολών» ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

Τεχνική Έκθεση - Η Τεχνική Έκθεση θα τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, δίνοντας τα απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν  απαλλοτριωθεί».

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει :

i. Ιστορικό με την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, συνοδευόμενη από στοιχεία του επιπέδου «Β.1.1. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο».

ii. Μεθοδολογία υλοποίησης που θα περιγράφει τη διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή.

Iii. Βασικό Αντικείμενο που θα περιλαμβάνει:

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, για κάθε ένα αντικείμενο (πολύγωνο με τα περιγραφικά του χαρακτηριστικά) του επιπέδου «Β.1.2. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί», όπου θα αναλύεται ουσιαστικά το περιεχόμενο της αντίστοιχης εγγραφής στη  Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.

Αναλυτική τεκμηρίωση της ιεράρχησης για την αντίστοιχη αναγκαιότητα, καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι και οι συνέπειες που μπορεί να συνδέονται με την κάθε περίπτωση και οι «εμπλεκόμενοι» σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Δράσεις που προτείνονται για υλοποίηση από τον Δήμο, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών που θα καθορίζεται σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου, που σχετίζονται με το αντικείμενο. 

iv. Προτάσεις και Συμπεράσματα

Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες, κλπ)

 

Νέα-Ανακοινώσεις

 

Μοιράσου την σελίδα