Απρίλιος 2024

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τον Πρώτο Παιδικό σταθμό Καματερού

...

Array
(
  [articleid] => 11784
  [id] => 5706
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1712005200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1712061295
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11784
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11784
  [article_title] => Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τον Πρώτο Παιδικό σταθμό Καματερού
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του νηπιακού παραρτήματος του Α΄Δημοτικού Παιδικού Σταθμού δημοτικής κοινότητας Καματερού δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού

Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων- Καματερού προκηρύσσει Δημοπρασία φανερή προφορική μειοδοτική ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του νηπιακού παραρτήματος του Α΄Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού δημοτικής κοινότητας Καματερού δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν με την Διακήρυξη.(ΑΔΑ: 6Κ68Ω62-ΠΨΞ)
Έως τις 30-04-2024 και ώρα 15.00 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές ενδιαφέροντος στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον
εξοπλισμό κ.τ.λ. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.560,00€ (χιλίων πεντακοσίων εξήντα ευρώ). Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία επιστρέφεται στον αναδειχθησόμενο τελευταίο μειοδότη κατά την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και την εγκατάσταση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο ακίνητο. Στους λοιπούς που θα λάβουν μέρος στη δημοπρασία η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής.

Οι προσφορές αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 η οποία μετά από επιτόπια έρευνα κρίνει για την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και για το αν τηρούνται οι όροι της οικείας διακηρύξης και συντάσσει σχετική έκθεση.
Μετά από τα ανωτέρω ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και καλεί με απόδειξη να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και όπως λεπτομερέστατα με τις δ/ξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 270/81 ορίζεται.

Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Γραφείο Προσόδων και Ακίνητης Περιουσίας, Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, στο τηλέφωνο 2132023647 και e-mail: vogiatzi@agankam.gov.gr.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

 

[custom_css] => [seo_url] => διακήρυξη-μειοδοτικής-δημοπρασίας-μίσθωσης-ακινήτου-για-τον-πρώτο-παιδικό-σταθμό-καματερού [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11784/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11784/prokirixi.jpg )

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας

...

Array
(
  [articleid] => 11778
  [id] => 5700
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1711918800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1711952703
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11778
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11778
  [article_title] => Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ανακοίνωση πρόσληψης 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου
Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 3631/22.02.2024 (ΣΟΧ 3/2024) στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Ανακοινώνουμε

την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της πράξης δύο (2)   ατόμων  για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου και ειδικότερα:
- ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και
- ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 και λήγει την Πέμπτη 11.04.2024

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας 2132023688 -671-674-669).

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία:
-    Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2024
-    Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
-    «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «04-08-2021» με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται
-    Ειδικό παράρτημα (Α1) Απόδειξη γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «03-01-2024»

 

 

 

 

[custom_css] => [seo_url] => ανακοίνωση-πρόσληψης-2-ατόμων-με-σύμβαση-εργασίας-ιδιωτικού-δικαίου-ορισμένου-χρόνου-για-τις-ανάγκες-του-κέντρου-κοινότητας-- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11778/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11778/prokirixi.jpg )

Μάρτιος 2024

Ανάρτηση ανασυνταχθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 2024

...

Array
(
  [articleid] => 11756
  [id] => 5678
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1710367200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1710408581
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => 
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11756
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11756
  [article_title] => Ανάρτηση ανασυνταχθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Προβαίνουμε σήμερα Πέμπτη  14 Μαρτίου 2024, στην ανάρτηση  του  ανασυνταχθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 24091/08.11.2023 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 1/2024) για την ειδικότητα «ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (κωδ. Θέσης 102) μετά από τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων από το ΑΣΕΠ και σε εκτέλεση της με αρ. 190/2024 απόφασής του.
 
Ακολουθεί:


-Ο από 14.03.2024 ανασυνταχθείς Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την  ειδικότητα «ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων»

 

 

[custom_css] => [seo_url] => ανάρτηση-ανασυνταχθέντα-πίνακα-κατάταξης-υποψηφίων-της-ανακοίνωσης-σοχ-1-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11756/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11756/prokirixi.jpg )

Φεβρουάριος 2024

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την ΣΟΧ 1 2024

...

Array
(
  [articleid] => 11727
  [id] => 5649
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1708898400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1708946051
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11727
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11727
  [article_title] => Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την ΣΟΧ 1 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Προβαίνουμε σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, στην ανάρτηση  των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, των πινάκων προσληπτέων  και των πινάκων απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 24091/08.11.2023 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 1/2024) για πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ειδικότητες ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  του Δήμου
 
Ακολουθούν:

-Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών

-Πίνακες κατάταξης προσωπικού ΥΕ Καθαριότητας

-Πίνακες προσληπτέων  για τις ειδικότητες ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

-Πίνακες προσληπτέων για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών
-Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων για τις ειδικότητες ΔΕ Μηχανημάτων Έργου και

-Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων ΔΕ Οδηγών

Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

 

[custom_css] => [seo_url] => ανάρτηση-πινάκων-κατάταξης-και-απορριπτέων-υποψηφίων-για-την-σοχ-1-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11727/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11727/prokirixi.jpg )