Νοέμβριος 2022

Ανάρτηση προκήρυξης για τη ΣΟΧ 3 2022 για την πρόσληψη Βρεφονηπιοκόμων και Προσωπικού Καθαριότητας

...

Array
(
  [articleid] => 10972
  [id] => 4894
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1669240800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669279019
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => N
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Κοινωνικές Υπηρεσίες
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10972
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10972
  [article_title] => Ανάρτηση προκήρυξης για τη ΣΟΧ 3 2022 για την πρόσληψη Βρεφονηπιοκόμων και Προσωπικού Καθαριότητας
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ανακοίνωση

-Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου  2022 - 2023» 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης διάρκειας έως 31.-8.2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, για τις ανάγκες των δομών των νηπιακών και βρεφονηπιακών σταθμών εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητάς του και ειδικότερα:
- Τριών (3) ατόμων,  ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
- Τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
-  Δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Παρασκευή 25.11.2022 έως και Δευτέρα  05.12.2022.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Γραφείο Προσωπικού
Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61  Άγιοι Ανάργυροι
υπόψη κ. Θεοδωροπούλου τηλ. επικοινωνίας : 2132023674-673-671

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή, καθώς περιλαμβάνει:
i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και
ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.


Ακολουθούν τα απαραίτητα αρχεία:

  Ανακοίνωση πρόσληψης με αρ. πρωτ. 19985/14.09.2022

 Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό  ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

 Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ

 Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ (10.06.2021)

 

[custom_css] => [seo_url] => ανάρτηση-προκήρυξης-για-τη-σοχ-3-2022-για-την-πρόσληψη-βρεφονηπιοκόμων-και-προσωπικού-καθαριότητας [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10972/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10972/prokirixi.jpg )

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ

...

Array
(
  [articleid] => 10962
  [id] => 4884
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1668722400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1668762086
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10962
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10962
  [article_title] => Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ» (α.μ. 26/2021), προϋπολογισμού 2.550.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του Έργου θα καλυφθεί από το ΕΤΠΑ (ΠΔΕ 2.118.000,00€) και από Πόρους του Δήμου (432.000,00€).
Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 193871) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2022 (14/12/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45.

 

ΑΜ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΥΡ 3 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΤΥΡ 2-3 ΦΡΕΑΤΙΟ

ΤΥΡ 2-2 ΦΡΕΑΤΙΟ

ΤΥΡ 2-1 ΦΡΕΑΤΙΟ

ΤΥΡ 1-2

ΤΥΡ 1-1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ο2-2

Ο2-1

Ο1

Μ3 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

Μ2 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

Μ1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

ΑΜ 

[custom_css] => [seo_url] => ανοικτός-ηλεκτρονικός-διαγωνισμός-για-την-ανάθεση-του-έργου-κατασκευη-συμπληρωση-του-δικτυου-ομβριων-στο-γεροβουνο- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10962/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10962/prokirixi.jpg )

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την ΣΟΧ 2 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10945
  [id] => 4867
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1667944800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1667992697
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 10
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10945
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10945
  [article_title] => Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την ΣΟΧ 2 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, στην ανάρτηση  των πινάκων κατάταξης υποψηφίων  και των πινάκων απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 15833/13-07-2022 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 2/2022) για πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών και ΔΕ Υδραυλικών και διάρκειας έως 31.07.2023 για την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
 
Ακολουθούν:


-Πίνακες κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

-Πίνακες κατάταξης ΔΕ Ελαιοχρωματιστών

-Πίνακες κατάταξης ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

-Πίνακες κατάταξης ΔΕ Υδραυλικών


-Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων για τις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων,

-Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Ελαιοχρωματιστών και

-Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
Από τους αναρτηθέντες πίνακες κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνονται :


-Οι  πρώτοι  αναγραφόμενοι υποψήφιοι σε κάθε ειδικότητα

 

[custom_css] => [seo_url] => ανάρτηση-πινάκων-κατάταξης-και-απορριπτέων-υποψηφίων-για-την-σοχ-2-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10945/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10945/prokirixi.jpg )

Οκτώβριος 2022

Προκαταρκτική ενημέρωση για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ»

...

Array
(
  [articleid] => 10934
  [id] => 4856
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 3
  [timestamp] => 1666818000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1666872742
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10934
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10934
  [article_title] => Προκαταρκτική ενημέρωση για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ» 
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => prokirixi.jpg
  [article_image] => prokirixi.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Προκαταρκτική ενημέρωση για τα τεύχη δημοπράτησης της Α.Μ. 26/2021 για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ».  

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, πρόκειται να προβεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ».  (Α.Μ. 26/2021), προϋπολογισμού  2.550.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020 ” (ΑΔΑ: 7ΖΦ3ΟΡΕΓ-8ΓΗ) και χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ0851
Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική » (Άξονας Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και διασφάλιση της Βιωσιμότητας των παρεμβάσεων Αστικής Αναζωογόνησης στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας που επηρεάζονται από τους Ορεινούς Όγκους, τα ρέματα εντός του αστικού ιστού κ.λπ.»
 
Η χρηματοδότηση  στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας αφορά στο ποσό των 2.118.000,00€, ενώ η κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού 432.000,00€ θα γίνει από πόρους του Δήμου έχει δε γραφτεί στον προϋπολογισμό του  ο.ε. 2022 με κ.α. 63.7312.0002  και   25.7312.0036 αντίστοιχα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΜΒΡΙΑ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ

Μ1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Μ2 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Μ3 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

ΑΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΣΩΛΩΝΩΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

[custom_css] => [seo_url] => προκαταρκτική-ενημέρωση--για-το-έργο-με-τίτλο-«κατασκευη--και-συμπληρωση-του-δικτυου-ομβριων-στο-γεροβουνο»-- [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10934/prokirixi.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10934/prokirixi.jpg )