Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων”

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου “Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων” (2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων), (α.μ. 150/2021), εκτιμώμενης αξίας 693.997,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 185960) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2022 (26/01/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:35.

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Τεύχη δημοπράτησης 

Μοιράσου την σελίδα