Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο»

Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο» (α.μ. 122/2021), προϋπολογισμού 100.000,00ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός (με Α/Α 182977) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:05

Τεύχη δημοπράτησης

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

espd request

 

 

Μοιράσου την σελίδα