Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α) με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 26752 / 26-3-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ_ΨΛΧΙΟΡΚ-951).

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5757 / 22-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 115

Μοιράσου την σελίδα