Απόφαση 183 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Οκτωβρίου 2022

ΘΕΜΑ:΄Εγκριση τροποποίησης Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργία Εμποροπανηγύρεων, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

  Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 5 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ.δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 21107 / 30-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον  Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 183

Μοιράσου την σελίδα