Απόφαση 2 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 23ης Ιανουαρίου 2023

Θέμα:  Δωρεάν ταφή και απόδοση ελάχιστου φόρου τιμής, στον πρώην Δήμαρχο Νίκο Ταμπακίδη

 Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 23 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1425 / 23-1-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 .  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μοιράσου την σελίδα