Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ:  Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς περιοχής Γεροβουνού, στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 24905 / 18-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον  Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217

Μοιράσου την σελίδα