Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Ελεύθερου Δημοτικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου ( ΕΔΑΠ )
Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 13 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4808 / 8-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν.3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 98

Μοιράσου την σελίδα