Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   (ειδική)

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 25η (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020) στις 9-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                        

                                                        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 9-12-2020, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  23206/4-12-2020

                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                                  

  1.   ΄Εγκριση του προϋπολογισμού Δήμου μας, οικ.έτους 2021, μετά τη

                     σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας-

                       εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

 

2.   Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό

                  Συμβούλιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 

                  για το οικον.έτος 2021 του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 8  της

       ΚΥΑ 7261/22-2-2013 καθώς και τις διατάξεις του αρ. 202 του

Ν.4555/2018  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών

Share this post