Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Γενικά Στοιχεία


 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2022. 
Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. 

 

Συμμετοχή του Δήμου

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος ΑΑΚ υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, με τα εξής στοιχεία:
Πρόγραμμα: «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»
Τίτλος Πράξης: Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Προϋπολογισμός: 59.520,00 €
Χρηματοδότηση Πράσινου Ταμείου: 59.520,00 €
Ίδιοι Πόροι: 0
Ημερομηνία έναρξης: 
24/12/2021

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί αποκλειστικό μέλημα της δημοτικής αρχής. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, έχοντας σημαντική παρουσία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνή δίκτυα με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεσμεύεται για την υλοποίηση σημαντικών δράσεων που θα θωρακίσουν την πόλη έναντι των μελλοντικών δυσμενών επιπτώσεων.
Με τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ο Δήμος στοχεύει στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου δικτύου που θα καλύπτει τόσο τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, όσο και τους διερχόμενους οδηγούς σε ανάγκες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, η διείσδυση οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και, γενικότερα, η στήριξη και ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή θα οδηγήσει σε άμεση και δραστική μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον.


 

Στάδια Υλοποίησης

 
Η Μεθολογία του Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών
Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες - διαβούλευση
Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές)

 

Ειδικότερα, η κατάρτιση των Σ.Φ.Η.Ο. αφορά σε χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και κατάλληλων συσκευών που επιτρέπουν φόρτιση Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος σε τουλάχιστον:
* Yφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
* Yφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, (πολεοδομικά κέντρα των δήμων,
* περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές),
* Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο,
* Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, o Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων, o Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας,
* Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, (1 
θέση Η/Ο ανά 5 θέσεις στάθμευσης), 
* Xώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.
Πέραν των ανωτέρω, δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο δύνανται να χωροθετηθούν και σε δημοτικές εγκαταστάσεις, πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Η κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. υποστηρίζει την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην πόλη, έτσι ώστε η εγκατάσταση των απαραίτητων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο να γίνει με ισορροπημένο τρόπο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, δημιουργώντας ένα δίκτυο ολοκληρωμένο και χρηστικό, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, των επισκεπτών και των σχετικών υπηρεσιών.
Σημειώνεται, ότι τα Σ.Φ.Η.Ο. επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστον 1 φορά ανά 5 έτη. 
Ειδικότερα:
Η Ομάδα Έργου Σ.Φ.Η.Ο. της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχει ήδη ξεκινήσει την ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης και μετά από την αξιολόγηση των οδικών τμημάτων για την καταλληλόλητα τους να φιλοξενήσουν φορτιστές Η/Ο. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων ως προς την χωροθέτησή τους στηριζόμενα στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους κατοίκους και φορείς της περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την χωροθέτηση των σημείων φόρτισης. Στη συνέχεια, θα εκπονηθεί μελέτη κόστους – οφέλους ώστε να προκύψει το βέλτιστο σενάριο υλοποίησης. 
 

Διενέργεια Διαβουλεύσεων

Οι διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Σ.Φ.Η.Ο. συμπεριλαμβάνουν τόσο τους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όσο και τους τοπικούς φορείς. Ειδικότερα, θα σχεδιαστεί μια έρευνα προτιμήσεων και κινήτρων σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για περίοδο τριών εβδομάδων. 
Αντίστοιχα, για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων, ο Δήμος θα απευθυνθεί στους φορείς της πόλης που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Προκειμένου η αξιολόγηση να γίνει με δομημένο τρόπο, επιλέχθηκε η εφαρμογή μιας πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η βαθμολόγηση των σεναρίων αποτελεί αντικείμενο της διαβούλευσης, ωστόσο η βαρύτητα κάθε κριτηρίου διαμορφώθηκε από ομάδα ειδικών.
Στόχος είναι η καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών, τόσο σχετικά με την ηλεκτροκίνηση όσο και με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων  (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου. 
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες (μόνιμοι κάτοικοι / Δημότες / Επισκέπτες / Επαγγελματίες / Εκπρόσωποι Επιχειρήσεων και φορέων) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα θα μπορούν να βρουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στον τελικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. 

 

1η Διαβούλευση.

Μπορείτε να συμμετέχετε εδώ : https://forms.office.com/r/9iAHqSSkV4

 

Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες χωροθέτησης, κλπ)

Δείτε το συνοδευτικό υλικό εδώ. 
 

Νέα-Ανακοινώσεις

 Δελτίο Τύπου - 30.06.22 Συνάντηση εργασίας για τα Σ.Φ.Η.Ο
 Δελτίο Τύπου - 05.08.22 Ολοκλήρωση Σ.Φ.Η.Ο
 

 

Μοιράσου την σελίδα