Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

«Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού»

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

Πρόσκληση:

ΑΤ09

Άξονας Προτεραιότητας:

Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια

Τίτλος Πρόσκλησης:

Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος 

Τίτλος Πράξης:

Ωρίμανση έργων και δράσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Α.Α.Κ.

Εγκριτική Απόφαση: 

Η υπ’αρ. 986/2021 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ Ψ6ΡΔ46ΜΤΛ6)

Ποσό Χρηματοδότησης:

125.000,00 ευρώ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Σκοπιμότητα 
 • Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης
 • Διαβουλεύσεις
 • Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες χωροθέτησης, κλπ)
 • Νέα-Ανακοινώσεις

 

Σκοπιμότητα

Η εκπόνηση της “Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου ΑΑΚ” προέκυψε από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης. Τα βασικότερα προβλήματα κινητικότητας αφορούν: i.στην πεζή μετακίνηση (πεζοδρόμια με φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, έλλειψη υποδομών για ΑμεΑ), ii.στην έλλειψη υποδομών και ασφαλών διαδρομών για ποδήλατα, iii.στα προβλήματα που προκύπτουν από την παράνομη στάθμευση, iv.στις διαμπερείς κινήσεις μέσα από περιοχές κατοικίας. Η αναγνωρισμένη, πλέον, ανάγκη για την αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, σε συνδυασμό με την ανάγκη για μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων, ενισχύει τη θέση ότι κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας, της εξυπηρέτησης και της ασφάλειας των πεζών και άλλων ευάλωτων χρηστών του δικτύου, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, ο επανέλεγχος της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και της Φωτεινής Σηματοδότησης, η ολοκληρωμένη διαχείριση του καθεστώτος στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών, η εισαγωγή της χρήσης του ποδηλάτου και των αντίστοιχων υποδομών και η βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου των ΜΜΜ και της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των κατοίκων, μεταξύ των οποίων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ). 

Επιπροσθέτως, η εκπόνηση της “Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού κρίνεται αναγκαία, διότι από την τελευταία κυκλοφοριακή μελέτη της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία (2009) ενώ ελάχιστες προτάσεις της έχουν υλοποιηθεί. Παράλληλα, η περιοχή του Καματερού ήταν εκτός αντικειμένου της προηγούμενης μελέτης. 

 

Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις:

ΦΑΣΗ Α’ – Απογραφή Υφιστάμενης Κατάστασης και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Εναλλακτικών Σεναρίων

Α1: Απογραφή Υφιστάμενης Κατάστασης

 • Ανασκόπηση παλαιών μελετών
 • Συλλογή διαθέσιμων στοιχείων κυκλοφοριακών φόρτων από αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια, κλπ) 
 • Καταγραφή προβλημάτων περιοχής μελέτης από αρμόδιους φορείς και αιτήματα πολιτών
 • Καταγραφή χαρακτηριστικών οδικού δικτύου
 • Μονοδρομήσεις
 • Λειτουργική ιεράρχηση οδών
 • Μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Συλλογή στοιχείων οδικών ατυχημάτων (Τροχαία/ΕΣΥΕ/ΕΜΠ)
 • Διενέργεια ελέγχων οδικής ασφάλειας (Road Safety Audits) σε προβληματικές θέσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία ατυχημάτων ή τις επισημάνσεις της Δημοτικής Αρχής, της Τροχαίας κτλ.
 • Διεξαγωγή ερευνών και μετρήσεων
  - Μετρήσεις φόρτου κυκλοφορίας σε διατομές (τουλάχιστον 40 διατομές)
  - Μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων (τουλάχιστον 8 κόμβους)

 

Α2: Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Εναλλακτικών Σεναρίων

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης: Διαδρομές και διασταυρώσεις που εμφανίζουν προβλήματα κυκλοφοριακής λειτουργίας (συμφόρηση, ατυχήματα, κ.λπ.), με χρήση κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης κυκλοφοριακής λειτουργίας – εντοπισμός προβλημάτων.
 • Διαμόρφωση σεναρίων/προτάσεων σε γενικό και τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
   - Αντιδρομήσεις/μονοδρομήσεις 

- Περιορισμοί στάθμευσης
- Αναδιαμόρφωση κόμβων
 - Σηματοδότηση κόμβων ή βελτίωση υφιστάμενης σηματοδότησης 
 - Σήμανση για σωστή πληροφόρηση
 - Διαχείριση διαμπερούς κυκλοφορίας
 - Βέλτιστες διαδρομές για βαριά κυκλοφορία

 • Αξιολόγηση προτάσεων με χρήση κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης κυκλοφοριακής λειτουργίας
 • Οργάνωση διαβούλευσης, δια ζώσης και ηλεκτρονικά, για την καταγραφή των απόψεων των δημοτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων (Τροχαία, ΟΑΣΑ, Περιφέρεια, όμοροι Δήμοι, κτλ.) για την επιλογή των οριστικών παρεμβάσεων που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του Δήμου. Περιλαμβάνεται η διαμόρφωση σχεδίου πρόσκλησης και η σύνταξη σχεδίου Δελτίου Τύπου, η ανάπτυξη παρουσιάσεων και ο πλήρης σχεδιασμός (τόπος, χρόνος, υλικοτεχνική υποδομή) για τον τρόπο διεξαγωγής της διαβούλευσης.

 

ΦΑΣΗ Β’ –Διαμόρφωση Οριστικών Προτάσεων 

 • Οριστικοποίηση προτάσεων με βάση τη διαβούλευση
 • Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας – γενικό σχέδιο περιοχής
  - Ιεράρχηση οδικού δικτύου
  - Μονοδρομήσεις/Πεζοδρομήσεις
  - Διαδρομές ποδηλάτων
  - Διαδρομές ΜΜΜ
  - Διαδρομές βαρέων οχημάτων
  - Περιοχές κατοικίας – μειωμένης κυκλοφορίας
 • Τοπογραφική Αποτύπωση θέσεων επεμβάσεων
 • Οριστική μελέτη σήμανσης επεμβάσεων
 • Οριστική μελέτη προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης
Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες, κλπ)

Συνοπτική παρούσιαση προτάσεων

ΧΑΡΤΗΣ 1

ΧΑΡΤΗΣ 2

ΧΑΡΤΗΣ 3
 

Νέα & Ανακοινώσεις

 

Μοιράσου την σελίδα